Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju turystyki do 2020 roku”, przedłożoną przez ministra sportu i turystyki.

Rząd zdecydował o realizacji „Programu rozwoju turystyki do 2020 roku”. Jest to program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Rozwoju „Dynamiczna Polska 2020”, przyjętej przez rząd w styczniu 2015 r.

Turystyka jest ważną częścią gospodarki Polski, dlatego wymaga dalszego rozwoju. W tej branży jest duży potencjał. Od kilku lat udział gospodarki turystycznej w PKB utrzymuje się na poziomie 5–6 proc., z liczbą zatrudnionych szacowaną na ok. 760 tys. osób, czyli 4,7 proc. ogółu pracujących. Przy czym ok. 170 – 200 tys. zatrudnionych jest w usługach gastronomicznych i związanych z zakwaterowaniem. Wpływy z przyjazdu do Polski cudzoziemców sięgają rocznie 9 – 10 mld euro, z czego około połowa pochodzi z przyjazdów turystów zagranicznych.

Przyjęty przez rząd program rozwoju turystyki do 2020 roku zawiera działania ukierunkowane na przyspieszony rozwój branży turystycznej, a przede wszystkim wyznacza ramy działalności i wsparcia dla całego sektora turystyki, jako części gospodarki narodowej.

Program stawia zwłaszcza na rozwój konkurencyjności polskiej turystyki, budowę turystycznych specjalizacji regionalnych i lokalnych, w tym z wykorzystaniem klastrów, co przyczyni się do budowy przewagi konkurencyjnej polskiej turystyki. Program kładzie również nacisk na wspieranie projektów turystycznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz na system certyfikacji usług turystycznych, co przełoży się na wzrost ich jakości.

Głównym celem programu jest wzmocnienie rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej turystyki przez wspieranie przedsiębiorstw, instytucji, organizacji i inicjatyw sektora turystyki z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji czterech celów operacyjnych:

· rozwój innowacyjności, atrakcyjności, jakości usług i produktów turystycznych, jako czynnika konkurencyjnej gospodarki;

· wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze turystyki oraz zwiększenie kompetencji kadr;

· promocja priorytetowych obszarów turystycznych kraju i regionów oraz specjalizacji gospodarczych opartych na turystyce;

· zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

W ramach celów operacyjnych będą realizowane m.in. następujące zadania:

· wspieranie innowacji oraz ekoinnowacji w turystyce i usługach turystycznych,

· wspieranie rozwoju systemów certyfikacji i zarządzania jakością w sektorze turystyki,

· wspiranie klasteringu i powiązań kooperacyjnych oraz partnestw w regionach i kraju,

· podnoszenie jakości technologicznej e-systemów informacji i usług oraz nowoczesnych systemów gospodarki elektronicznej dla rozwoju turystyki,

· promocja regionalnych produktów turystycznych i specjalizacji regionalnych w turystyce,

· wspieranie działań na rzecz rozbudowy infrastruktury turystycznej,

· wspieranie rozwoju turystyki społecznej i krajoznawstwa,

· tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego dla rozwoju turystyki.

Po realizacji programu oczekuje się m.in. wzrostu krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Polsce, a także zwiększenia wydatków turystów oraz udziału gospodarki turystycznej w PKB. Stopień realizacji programu mierzony będzie m.in. liczbą klastrów w sektorze turystyki (w ramach programów wsparcia), liczbą podmiotów działających w konsorcjach produktów turystycznych i liczbą projektów rewitalizacyjnych. Miarą efektów programu będzie również długość nowych i wyremontowanych szlaków turystycznych oraz liczba zrealizowanych przedsięwzięć promocyjnych prezentujących atrakcyjność turystyczną Polski na rynkach zagranicznych.

Realizacja programu nie generuje dodatkowych obciążeń dla budżetów: państwa i samorządu terytorialnego. Jego zadania będą realizowane przez poszczególne podmioty w ramach ich budżetów. Środki na ten cel będą pochodzić ze źródeł krajowych i unijnych na lata 2014-2020.