Na podstawie unijnych zasad pomocy państwa, Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 21 mln euro (100 mln zł) mający na celu zrekompensowanie przedsiębiorstwom działającym w sektorze turystyki strat poniesionych w wyniku ograniczeń, wprowadzonych przy granicy polsko-białoruskiej, poinformowała Komisja.

"Ten program o wartości 21 mln euro umożliwia Polsce zapewnienie godziwej rekompensaty sektorowi turystyki za straty poniesione w wyniku sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Zatwierdzony dziś środek będzie wspierał przedsiębiorstwa dotknięte tą wyjątkową sytuacją, ograniczając jednocześnie potencjalne zakłócenia konkurencji" - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

2 września 2021 r. Polska wprowadziła stan wyjątkowy w części województw podlaskiego i lubelskiego, tj. w pasie o długości około 3 km wzdłuż zewnętrznej granicy UE z Białorusią. Polska wprowadziła wówczas szereg obostrzeń, w tym zakaz przebywania turystów na obszarze objętym stanem wyjątkowym.

"Środki te przyjęto w odpowiedzi na wyjątkową sytuację wywołaną przez reżim Łukaszenki w celu podważenia bezpieczeństwa UE. Ukierunkowane działania służb białoruskich na granicach zewnętrznych UE obejmowały próby spowodowania wzrostu nielegalnej migracji do UE. Zakaz przebywania turystów na obszarze objętym obostrzeniami obowiązywał do końca czerwca 2022 r." - czytamy także.

Polska zgłosiła Komisji zamiar przyjęcia programu o wartości 21 mln euro (100 mln zł), którego celem jest zrekompensowanie sektorowi turystyki strat poniesionych w okresie od września 2021 r. do czerwca 2022 r.

Pomoc w ramach programu będzie miała formę dotacji bezpośrednich. Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorstwa z sektora turystyki prowadzące działalność lub świadczące usługi na obszarze objętym stanem wyjątkowym, w tym hotele, restauracje i różnego rodzaju organizatorzy turystyki.

Podmioty ubiegające się o pomoc muszą wykazać, że ich sprzedaż zmniejszyła się o co najmniej 25% w porównaniu ze sprzedażą uzyskaną między wrześniem 2018 r. a czerwcem 2019 r. Rekompensata pokryje część kosztów beneficjenta (tj. wszystkie koszty pomniejszone o koszty amortyzacji) odpowiadającą utracie obrotu. Pomoc będzie ograniczona do 65% średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy w okresie trzech miesięcy poprzedzających wprowadzenie zakazu wjazdu turystów.

Komisja oceniła zgłoszony środek pomocy na podstawie unijnych zasad pomocy państwa, w szczególności Traktaty o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Na mocy tego artykułu państwa członkowskie mogą rekompensować szkody, jakie przedsiębiorstwa lub sektory ponoszą bezpośrednio w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych, takie jak szkody spowodowane kryzysem na granicy polsko-białoruskiej.

Komisja stwierdziła, że sytuację na granicy polsko-białoruskiej można uznać za zdarzenie nadzwyczajne ponieważ jest to wyjątkowe i nieprzewidywalne wydarzenie o znacznej skali m.in. ze względu na zaangażowanie państwa trzeciego instrumentalizującego migrantów w celu destabilizacji całej UE, wielkość dotkniętego obszaru geograficznego, nagły znaczny wzrost liczby przypadków nielegalnego przekraczania granicy, a także czas trwania oraz wprowadzenie stanu wyjątkowego przez trzy państwa członkowskie UE.

W związku z tym polski program rekompensowania strat bezpośrednio związanych z tym zdarzeniem jest uzasadniony.

Ponadto Komisja stwierdziła, że środek jest proporcjonalny, ponieważ rekompensuje jedynie szkody, które są bezpośrednio związane z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Wprowadzone zostaną również zabezpieczenia ograniczające pomoc do niezbędnego minimum. W szczególności pomoc będzie ograniczona do poziomu utraconego zysku, obliczonego na podstawie zysku, jaki beneficjenci realistycznie osiągnęliby w przypadku braku środka ograniczającego. Przewidywana rekompensata nie będzie zatem wykraczać poza to, co jest konieczne do naprawienia szkody.

W związku z tym Komisja zatwierdziła polski program pomocy na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.

(ISBnews)