Prezydent podpisał nowelizację ustawy o bezpieczeństwie morskim, której celem jest poprawa bezpieczeństwa żeglugi oraz umożliwienie budowy przez administrację morską portu do obsługi morskich farm wiatrowych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

"Celem ustawy […] o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw jest poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zwiększenie efektywności działań administracji morskiej w imieniu państwa bandery, usprawnienie nadzoru nad czynnościami uznanych organizacji upoważnionych do wykonywania zadań administracji morskiej, […] usprawnienie funkcjonowania systemu ochrony żeglugi i portów oraz umożliwienie budowy przez administrację morską portu do obsługi morskich farm wiatrowych" – czytamy w komunikacie.

Ustawa wprowadza zmiany w:

ustawie o bezpieczeństwie morskim, polegające m.in. na:

- zmianie definicji certyfikatu (którym będzie dokument bezpieczeństwa wydany dla statku zgodnie z przepisami ustawy oraz postanowieniami umów międzynarodowych, w tym karta bezpieczeństwa) oraz wskazaniu, że certyfikaty, w tym karty bezpieczeństwa będą mogły być wydane w postaci elektronicznej,

- upoważnieniu ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do powierzenia, w drodze umowy, uznanej organizacji wykonywanie zadań administracji morskiej w zakresie dokonywania inspekcji i audytów oraz wydawania certyfikatów statkom innym niż jachty o długości do 24 m i statki rybackie o długości do 24 m,

- wprowadzeniu obowiązku informowania właściwego dyrektora urzędu morskiego w przypadku, gdy armator albo kapitan statku zgłosi statek do inspekcji albo audytu upoważnionej uznanej organizacji (organizacja będzie informować o tym fakcie i terminie przeprowadzenia inspekcji albo audytu),

- umożliwieniu inspektorowi państwa bandery uczestniczenia w charakterze obserwatora w inspekcji albo audycie przeprowadzanym przez upoważnioną organizację,

- wprowadzeniu obowiązkowego audytu dodatkowego po zatrzymaniu statku w celu weryfikacji wykrytych uchybień oraz ustalenia przyczyn ich powstania w przypadku, gdy w raporcie z inspekcji, podczas której doszło do zatrzymania, wskazano 5 lub więcej niezgodności z wymaganiami Kodeksu ISM (International Safety Management Code),

- wprowadzeniu obowiązkowego audytu dodatkowego armatora po zatrzymaniu dwóch eksploatowanych przez niego statków w okresie 24 miesięcy,

- doprecyzowaniu przepisów i zmianie upoważnienia ustawowego w odniesieniu do obowiązków liczenia i przekazywania informacji o liczbie i tożsamości pasażerów,

- dokonaniu zmian w uznawaniu ośrodków szkolenia pilotów morskich i stacji pilotowych oraz w prowadzeniu audytów tych podmiotów,

- likwidacji wymogu posiadania dokumentu kwalifikacyjnego w przypadku uprawiania żeglugi na morskich wodach wewnętrznych na jachtach motorowych o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13 m, których prędkość maksymalna jest ograniczona konstrukcyjnie do 15 km/h,

- wyłączeniu jednostek pływających Służby Ochrony Państwa ze stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie morskim (analogicznie do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i Straży Granicznej),

- wyłączeniu przepisów ustawy w zakresie monitorowania i informacji o ruchu statków (z zastrzeżeniem przypadków określonych w ustawie) w stosunku do statków rybackich o długości do 45 m (obecnie wyłączenie: do 24 m) oraz jachtów rekreacyjnych o długości do 45 m (obecnie wyłączenie jachtów morskich o długości do 24 m) oraz statków o pojemności brutto (GT) poniżej 300 jednostek;

W ustawie o portach i przystaniach morskich wprowadzono zmiany polegające m.in.

- na zastąpieniu, w określonych w ustawach przypadkach, umowy przedwstępnej - dokumentami koncesji wraz z projektem umowy koncesji (w przypadku koncesji), projektem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (w przypadku zawierania tego rodzaju umowy),

- przyznaniu Skarbowi Państwa prawa pierwokupu udziałów albo akcji w spółce handlowej, która dysponuje prawami do nieruchomości położonej w granicach portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej;

- doprecyzowaniu procedury pierwokupu w przypadku, gdy prawo własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w granicach portu lub przystani morskiej lub udział w takim prawie wchodzi w skład masy upadłości;

- umożliwieniu ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej wskazania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw klimatu, w drodze rozporządzenia, portu przeznaczonego do obsługi morskich farm wiatrowych;

W ustawie o ochronie żeglugi i portów morskich, wprowadzono zmiany polegające m.in.

- na objęciu stałych platform wiertniczych przepisami w zakresie ochrony statku, takimi samymi, jakie obowiązują ruchome platformy wiertnicze (MODU);

- doprecyzowaniu przepisów ustawy w świetle uregulowań Kodeksu ISPS (dokumenty ochrony portu i obiektu portowego - oceny i plany, będą musiały być poddawane przeglądowi co najmniej raz na pięć lat);

- ustanowieniu terminu na opracowanie przez zarządzającego obiektem portowym planu ochrony obiektu portowego, który umożliwi wyegzekwowanie dopełnienia niezbędnych formalności przed możliwą dezaktualizacją oceny stanu ochrony obiektu portowego opracowanej przez dyrektora urzędu morskiego (3 miesiące od dnia zatwierdzenia oceny stanu ochrony obiektu portowego) oraz wprowadzeniu możliwości przedłużenia tego terminu pod warunkiem złożenia wniosku w tej sprawie;

- umożliwieniu wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w odległości do 200 m od granicy nieruchomości, na której znajduje się terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w celu zapobieżenia, ograniczenia lub usunięcia poważnego niebezpieczeństwa, w tym wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, (czasowy zakaz będzie mógł wprowadzić właściwy miejscowo wojewoda, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej oraz kierownika właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego).

Zmiany w ustawie o pracy na morzu oraz w ustawie z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich polegają m.in. na: wprowadzeniu możliwości nadzorowania działań podejmowanych przez uznane organizacje upoważnione do wykonywania zadań administracji morskiej przez dyrektorów urzędów morskich. Dyrektorzy urzędów morskich będą mogli dokonywać inspekcji doraźnych statków, mając na względzie zapewnienie prawidłowości podejmowanych działań przez uznane organizacje do wykonywania zadań administracji morskiej.

Ustawa wchodzi w życie co do zasady po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w życie w innym terminie.

(ISBnews)