Uwaga! Chcesz poprawnie sporządzić umowę sprzedaży samochodu, przejdź do formularza - Umowa sprzedaży samochodu - pobierz formularz

Istota umowy sprzedaży

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Przedmiotem umowy sprzedaży może być zatem np. samochód.

Określenie stron umowy sprzedaży

Przede wszystkim w umowie należy wskazać datę i miejsce jej zawarcia. W dalszej kolejności następuje określenie stron.
Stronami umowy sprzedaży jest:

• Kupujący;
• Sprzedawca.

W umowie sprzedaży, by należycie określić jej strony, podaje się:

• Imię nazwisko/ firmę;
• Miejsce zamieszkania/ siedzibę;
• Adres;
• Numer i seria dowodu tożsamości/ numer we właściwym rejestrze oraz nazwa rejestru;
• CEIDG , PESEL/ REGON, NIP, Kapitał zakładowy.

Określenie przedmiotu umowy

Istotnym elementem umowy sprzedaży jest określenie jej przedmiotu. W sytuacji, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest samochód w umowie wskazujemy jego:

• Markę;
• Model;
• Nr rejestracyjny;
• Nr podwozia;
• Nr silnika;
• Rok produkcji;
• Kolor;
• Przebieg;
• Pojemność silnika.

Określenie ceny

Elementem konstytutywnym umowy sprzedaży jest określenie ceny. Jeżeli w umowie brak jest postanowień co do ceny, wówczas umowa taka jest nieważna. Określenie ceny powinno nastąpić w sposób kwotowy bądź poprzez wskazanie podstaw do jej ustalenia.

Przykład:

§ 2
Strony uzgodniły cenę samochodu na kwotę 25 000 złotych ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Oświadczenia sprzedawcy oraz kupującego w umowie sprzedaży

W umowie sprzedaży znajdują się postanowienia zawierające oświadczenia sprzedawcy, że:

• Samochód stanowi jego własność;
• Samochód nie ma wad prawnych i nie jest przedmiotem roszczeń osób trzecich ;
• Samochód nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.

W umowie sprzedaży należy zawrzeć również postanowienia zawierające oświadczenia kupującego:

• Kupujący oświadcza, że stan techniczny samochodu jest mu znany i nie zgłasza do niego zastrzeżeń;
• Kupujący oświadcza, że dokonał sprawdzenia oznaczeń numerycznych i nie wnosi co do nich zastrzeżeń.

Obowiązki podatkowe

Podatek od umowy sprzedaży samochodu wynosi 2% jego wartości rynkowej. Jeżeli jednak jedna ze stron umowy sprzedaży jest z jej tytułu opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT) lub jest zwolniona z tego podatku, wówczas umowa sprzedaży – co do zasady – nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Umowa sprzedaży samochodu - pobierz formularz

Obowiązek rejestracji i ubezpieczenia

W umowie sprzedaży samochodu można także zawrzeć postanowienie nakładające na kupującego zobowiązanie do dokonania czynności związanych z rejestracją. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zmiana właściciela samochodu generuje obowiązek jego przerejestrowania. Ponadto posiadacz samochodu zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego. Na marginesie warto przypomnieć, że jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (pojazdów samochodowych) jest zawierana przed rejestracją pojazdu, posiadacz pojazdu mechanicznego, na żądanie zakładu ubezpieczeń, jest obowiązany przedstawić zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego tego pojazdu albo świadectwo zgodności, świadectwo zgodności WE, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

Podstawa prawna:
Art. 535, art. 536 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (T.j. Dz.U.2014.121)
Art. 2, art. 29 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (T.j. Dz.U.2013.392)

Natalia Szok, aplikant radcowski, redaktor SerwisPrawa.pl