Kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc.) do 7,5 tony w promieniu 100 km od bazy nie będą musieli skrupulatnie rejestrować i przestrzegać norm czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków.
Dziś wchodzi w życie zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98. Zmienia ono wymagania dotyczące stosowania tachografów, co do zasady obowiązujące w przypadku przewozu rzeczy i osób pojazdami o dmc. powyżej 3,5 tony. Spod reżimu rozporządzenia wyłączone zostają pojazdy lub zespoły pojazdów o dmc. do 7,5 tony używane do przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy. Aby skorzystać z wyłączenia, muszą być jednak spełnione dwa warunki:
● przejazd odbywa się w promieniu 100 km od bazy przedsiębiorstwa;
● pracownik kierowca poza prowadzeniem pojazdu wykonuje inne obowiązki i to one są jego głównym zajęciem (np. montaż, naprawa, obsługa maszyn lub urządzeń).
Ze stosowania norm czasu jazdy, przerw i odpoczynków zwolnieni są również kierowcy pojazdów o dmc. do 7,5 tony, używanych przez operatorów świadczących powszechne usługi pocztowe bądź firmy kurierskie, przy czym nie dotyczy ich limit 100 km. Unia Europejska łaskawiej potraktowała również przedsiębiorców przewożących rzeczy w promieniu 100 km od bazy przedsiębiorstwa, pod warunkiem jednak, że korzystają z samochodów z napędem na gaz ziemny, ciekły lub z napędem elektrycznym, o dmc. – wraz przyczepami lub naczepami – nieprzekraczającej 7,5 tony. Zniesienie wymogu tachografów w takich przewozach powinno przyczynić się do zmniejszenia liczby przeładowanych pojazdów o dmc. do 3,5 tony wykonujących transport na trasach lokalnych z dowozem ładunku do wielu miejsc.
Mniej restrykcyjnie organy kontrolne będą również traktować przewóz żywych zwierząt z gospodarstw na miejscowe targowiska i z powrotem lub z targowisk do rzeźni w promieniu do 100 km. Taki przewóz również został wyłączony z norm art. 5–9 rozporządzenia 561/2006. Zmianę tę wprowadza nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym. I chociaż prawdziwa rewolucja w stosowaniu tych urządzeń dopiero przed nami (planowane wprowadzenie inteligentnych tachografów, które będą informowały o przekroczeniach czasu pracy inspekcję transportu drogowego), to już dzisiaj nowe przepisy mogą pomóc w podjęciu decyzji o przyszłych zakupach flotowych.