Senat odrzucił nowelę ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczącą sposobu określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, m.in. drogi, linie kolejowe czy zbiorniki przeciwpowodziowe. Za wnioskiem o odrzucenie noweli głosowało 53 senatorów, przeciw było 43.

Nowela zakładała, że odszkodowanie ma być powiązane z wartością rynkową nieruchomości, a dodatkowym wynagrodzeniem za przejęcie nieruchomości pod inwestycję celu publicznego ma być bonus pieniężny.

Głównym celem nowelizacji była likwidacja zasady korzyści i powiązanie odszkodowania z wartością rynkową nieruchomości. Do takiej wartości w każdym przypadku dodawany byłby bonus pieniężny, stanowiący zryczałtowany ekwiwalent kosztów przeprowadzki, czynności prawnych itd. - dotychczas nierefundowanych.

Nowela ustalała bonus na poziomie 20% wartości nieruchomości. Bonus w wysokości 40% miał dotyczyć wartości inwestycji poczynionych na nieruchomości oraz wartości lokalu.

Zgodnie z nowelizacją osobom wywłaszczanym przysługiwać miało roszczenie do sądu cywilnego o szkodę rzeczywistą w zakresie szerszym niż wynika to z odszkodowania, a w przypadku, gdy wysokość odszkodowania za nieruchomość zamieszkałą byłaby niższa niż ustalone ustawowo wskaźniki, właściciele mieliby możliwość ubiegania się o odszkodowanie do poziomu pozwalającego na odtworzenie sytuacji mieszkaniowej (do 100% wysokości odszkodowania), zależnie od liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

Nowela wprowadzała też szereg zachęt do zbywania nieruchomości przed formalnym ustaleniem lokalizacji CPK, w drodze decyzji administracyjnej.

Teraz nowela trafi ponownie do Sejmu.

(ISBnews)