69,2 proc. kierowców nie chce zrezygnować z możliwości kierowania, a 22,3 proc. jeszcze się waha - mówi o wynikach badań na temat automatyzacji transportu prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek, szef zespołu Politechniki Warszawskiej w projekcie AV-PL-ROAD

Na III konferencji AV Poland zostały zaprezentowane wyniki badań świadomości społecznej odnośnie do zjawiska automatyzacji. Czego dowiedzieliśmy się o stosunku naszego społeczeństwa do pojazdów autonomicznych?
ikona lupy />
Prof. dr hab. Inż. Iwona Grabarek jest Kierownikiem Zakładu Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej / foto: materiały prasowe
Około 70 proc. respondentów słyszało o samochodach autonomicznych i badaniach realizowanych za granicą, a jako efekt ewentualnego wdrożenia nowych pojazdów wskazało poprawę komfortu życia.
Brak zaufania do niezawodności technologii automatyzujących pojazd zgłosiło 61,3 proc. respondentów. 69,2 proc. kierowców nie chce zrezygnować z możliwości kierowania, a 22,3 proc. jeszcze się waha.
W badaniach brały udział dwie grupy respondentów. Pierwsza ankieta została przeprowadzona na reprezentatywnej grupie polskiej populacji liczącej 1067 osób w wieku od 16 lat wzwyż. Struktura losowo dobranej próby uwzględniała płeć, kategorie wiekowe, klasy wielkości miejsca zamieszkania. Drugą grupę badawczą, liczącą 155 respondentów, stanowili reprezentanci przedsiębiorstw branży transport spedycja logistyka oraz przedstawiciele firm transportowych.
Czy te wyniki są podobne jak w innych krajach?
Nie odbiegają one istotnie od trendów w innych krajach. Wynika to m.in. z wielu nierozwiązanych problemów, np. etycznych, jak również z niedostatecznej wiedzy w zakresie technologii automatyzujących transport. Fakt, że prawie 80 proc. respondentów nie słyszało o testowaniu pojazdów w Polsce, wynika - w opinii 46,5 proc. Respondentów - z małej aktywności mass mediów, które nie przekazują informacji w stopniu pozwalającym zrozumieć działanie tego typu pojazdów. Respondenci wymienili też liczne bariery, które według nich uniemożliwiają wdrożenie transportu autonomicznego, jak np. brak regulacji dotyczących odpowiedzialności prawnej za wypadki drogowe z udziałem pojazdów autonomicznych, brak odpowiednich przepisów ruchu drogowego, niedostateczne bezpieczeństwo pojazdów, jak również wysoką cenę takiego pojazdu.
Eksperci z branży TSL w zasadzie nie przedstawili sprecyzowanego poglądu co do modelu biznesowego dotyczącego automatyzacji transportu, ale mimo braku wiedzy i doświadczenia związanego z pojazdami autonomicznymi uważają, że ich wdrożenie mogłoby obniżyć koszty działalności przedsiębiorstwa, a także pomóc lepiej wykorzystać tabor oraz ograniczyć negatywny wpływ deficytu kadrowego na branżę TSL. Uważają, że proces wdrażania zautomatyzowanego transportu powinien być stopniowy, a budowa demonstratorów czy też linii pilotażowych istotnie zwiększyłaby wiedzę i świadomość użytkowników.
Jakie działania związane z transportem autonomicznym będą kontynuowane przez Politechnikę Warszawską?
Przede wszystkim kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr, niezbędnych w procesie wdrażania innowacyjnego transportu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, uruchomiliśmy na Wydziale Transportu dwie specjalności: na I stopniu (tzn. inżynierskim ) - Nowoczesne technologie w transporcie drogowym, a na II stopniu (magisterskim) - Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego, na które zapraszamy studentów ciekawych nowych wyzwań.
______________________________________________
Projekt AV-PL-ROAD
Wyniki prac prowadzonych w ramach strategicznego projektu z dziedziny pojazdów autonomicznych: AV-PL-ROAD, współrealizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury, Instytut Transportu Samochodowego i Politechnikę Warszawską, zaprezentowano podczas konferencji AV-POLAND 2022, która odbyła się 7 czerwca.
Celem AV-PL-ROAD było m.in. stworzenie wytycznych dotyczących regulacji prawnych umożliwiających wprowadzenie na polskie drogi pojazdów autonomicznych. Jego elementem było też opracowanie katalogu dobrych praktyk umożliwiających dopuszczenie pojazdów autonomicznych do ruchu oraz dostosowanej do tego celu infrastruktury drogowej, a także edukacja społeczeństwa i przygotowanie go na nachodzące zmiany.
PARTNER
ikona lupy />
foto: materiały prasowe