Sejm uchwalił w czwartek, wraz z poprawkami, ustawę o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną. Jedna z przyjętych zmian dot. udzielenia kierowcom z Białorusi, pracującym dla polskich firm transportowych, wiz na terenie Polski, a także naklejek wizowych służących do przewozu w UE.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 439 posłów, przeciw było pięciu; tyle samo wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Jeszcze przed ostatecznym głosowaniem posłowie zdecydowali o przyjęciu kilku poprawek do ustawy.

Jak wyjaśniał podczas posiedzenia połączonych komisji: infrastruktury oraz obrony narodowej wiceminister infrastruktury Rafał Weber jedna z poprawek, którą przyjął w czwartek Sejm, dotyczy udzielenia kierowcom z Białorusi, którzy pracują dla polskich firm transportowych, wiz na terenie Polski, a także naklejek wizowych, które służą do operacji przewozowych za granicą, w Unii Europejskiej.

"Chcemy, aby ten cały proces odbywał się w Polsce, aby ci kierowcy nie musieli wracać po odnowienie wiz na Białoruś, bo nie mamy gwarancji, że z tej Białorusi wrócą, a deficyt kierowców jest bardzo duży. Dlatego w taki dosyć szybki sposób wyjątkowy chcemy wprowadzić ten przepis do tego projektu ustawy. Tak, jak mówię, ma on znaczenie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo transportu Polski, szczególnie teraz, kiedy potrzeby eksportowe przez Polskę różnego rodzaju surowców i dóbr z Ukrainy transportem drogowym - będą spotęgowane" - tłumaczył wiceminister.

Zgodnie z tą poprawką, m.in. jeżeli ostatni dzień okresu pobytu na terenie Polski kierowcy będącego obywatelem Białorusi, wykonującego transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy, mających siedzibę w Polsce, na podstawie wizy krajowej, przypada w okresie od 1 września 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa do 31 grudnia 2022 r. Ponadto, jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego obywatelowi Białorusi, przypada w okresie od 1 września 2022 r., okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do 31 grudnia 2022 r.

Kolejna poprawka przyjęta w czwartek przez Sejm jest związana z wejściem w życie przepisów ustawy o transporcie drogowym. "17 września tego roku wchodzą przepisy związane z recydywą. Czyli od tego czasu kierowcy, którzy popełnią najcięższe wykroczenie drogowe będą karani w sposób podwójny. Chcemy tą zmianą przepisów prawa dać Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego dostęp do informacji o takich kierowcach, żeby on mógł postępować zgodnie z prawem i takie mandaty na tych kierowców związane z recydywą nakładać" - mówił wiceminister.

Sejm zdecydował ponadto, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2022 r., z wyjątkiem dwóch artykułów (dot. m.in. kierowców z Białorusi), które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Pierwotnie ustawa miła wejść w życie 1 sierpnia br.

Uchwalona ustawa dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w tym w transporcie krajowym; wskazania obowiązku stosowania postanowień całego Załącznika 18 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago 7 grudnia 1944 r. w połączeniu z Instrukcjami Technicznymi przez wszystkie podmioty zaangażowane w transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.

Obecnie przepisy dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, znajdują się w wielu aktach prawnych różnej rangi. Nowe przepisy mają uregulować kwestię transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną w sposób kompleksowy określając wymagania, obowiązki i ograniczenia w tym obszarze.

Ustawa określa też zasady uzyskiwania uprawnień instruktorów prowadzących szkolenia z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, sposób przeprowadzania szkoleń oraz egzaminowania osób czy metody informowania o wypadkach z materiałami niebezpiecznymi. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta