Warte 4.1 mld złotych inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., poprawiające kolejowy dostęp do czterech największych polskich portów – w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu – sprawią, że na portowe nabrzeża wjadą dłuższe i cięższe pociągi. Rozbudowana infrastruktura kolejowa pozwoli na przyjęcie, szybki przeładunek ze statków i bezpieczny transport dużej ilości towarów. Dobrze rozwinięta, spójna sieć kolejowa to szansa na dalszy rozwój portów, zwiększenie udziału kolei w przewozie towarów, a także zwiększenie konkurencyjności gospodarczej kraju. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

Polska, z uwagi na swoje położenie, posiada dostęp do portów morskich, co wpływa na rozwój gospodarczy kraju – według ostatnich oficjalnych danych, pochodzących z Rocznika Statystycznego Gospodarki Morskiej, wydawanego przez GUS, porty morskie wytwarzają blisko 4% PKB kraju. Biorąc pod uwagę światowe trendy i stale rosnący wolumen przeładunków w transporcie morskim, który w 2021 roku niemalże podwoił swój obrót (wzrost o 47,1%), kluczowe są inwestycje w infrastrukturę kolejową, umożliwiającą portom przyjęcie, przeładunek i przewóz większej ilości towarów.

ikona lupy />
Stacja Lubiewo, Świnoujście / Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ireneusz Merchel, Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., potwierdza:

„W ostatnich latach dostęp kolejowy do czterech najważniejszych portów – w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu znacznie się poprawił. Widoczne są wymierne efekty prowadzonych inwestycji. Dzięki nowym torom, mostom czy wiaduktom, a także nowoczesnym urządzeniom sterowania, ruch kolejowy i przeładunek towarów w korytarzu sieci bazowej Bałtyk – Adriatyk stają się bardziej ekologiczne, wydajniejsze i bezpieczniejsze.”

ikona lupy />
Bocznica, Świnoujście / Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Skalę projektów kolejowych w samych portach najlepiej oddają liczby. W SZCZECINIE i ŚWINOUJŚCIU zbudowanych zostanie łącznie 96 kilometrów torów (w Szczecinie – 61 km, w Świnoujściu – 35 km) oraz 84 kilometry sieci trakcyjnej (Szczecin – 50 km). Wymienionych zostanie 285 rozjazdów (177 w Szczecinie). Bezpieczeństwo i przewóz cięższych towarów zapewnią przebudowane przejazdy kolejowo-drogowe, most nad rzeką Parnicą oraz nowe wiadukty w Szczecinie.

Prace dotyczące Portu GDAŃSK obejmowały stacje: Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski oraz Gdańsk Zaspa Towarowa, razem z rejonem Gdańsk Wiślany. W ramach projektu zmodernizowano i zelektryfikowano 72 km torów. Ruch pojazdów i pociągów do portów usprawnił wiadukt drogowy w ciągu ul. Ku Ujściu.

W GDYNI trwają prace mające na celu zmodernizowanie 115 km torów kolejowych, 360 rozjazdów i skrzyżowań torów, a także wybudowanie 2 dwupoziomowych wiaduktów kolejowych i 83 km sieci trakcyjnej.

ikona lupy />
Stacja Przytór, Świnoujście / Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

„Dzięki strategii inwestycyjnej, konsekwentnie realizowanej od lat przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., porty zyskują nie tylko nowe tory w dojazdach do portów, ale także zmodernizowane linie, pozwalające na transport towarów koleją w głąb kraju i Europy. Już dzisiaj towary z pomorskich portów bezpiecznie i szybko mogą być przewożone międzynarodową trasą E65, łączącą Trójmiasto ze Śląskiem. Realizacja prac na tzw. alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto w najbliższych latach poprawi warunki obsługi przewozów intermodalnych z portów w Gdańsku i Gdyni. Zmieniają się również na lepsze warunki przewozu towarów międzynarodowym korytarzem linii E59, łączącym porty w Szczecinie i Świnoujściu z Poznaniem, Wrocławiem, Śląskiem oraz Czechami. ” – dodaje Prezes Ireneusz Merchel.

Polska, jako Państwo graniczne UE, usytuowane na skrzyżowaniu dróg handlowych (Korytarza Bałtyk – Adriatyk, Korytarza Morze Północe – Bałtyk i Nowego Jedwabnego Szlaku) jest ważnym punktem na mapie transportowo-spedycyjnej Europy. Inwestycje infrastrukturalne PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., poprawiające dostęp kolejowy do portów, wzmacniają pozycję polskich portów morskich na obszarze basenu Morza Bałtyckiego. Porty w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu mogą dzięki nim rozwijać się, wzmacniać swoją konkurencyjność i rolę jako kluczowych węzłów, globalnych łańcuchów dostaw dla Europy Środkowo-Zachodniej.

ikona lupy />
Stacja Przytór, Świnoujście / Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Inwestycje te, oprócz poprawy przewozów ładunków w głąb kraju, zapewniają również rozwój transportu intermodalnego, będącego w tym przypadku połączeniem transportu morskiego i kolejowego. To nowa jakość w logistyce. Skorzystają na tym zarówno porty morskie – mające dostęp do wciąż ulepszanych międzynarodowych korytarzy transportowych, jak i kolej, dzięki zwiększeniu swojej atrakcyjności w obszarze transportu.

ikona lupy />
Stacja Szczecin Port / Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Działania te współgrają również z ideą Europejskiego Zielonego Ładu, zwiększają bezpieczeństwo przewozu towarów, a ponadto skracają czas obsługi pociągów.

ikona lupy />
Bocznica, Świnoujście / Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ikona lupy />
Most nad Parnicą, Szczecin / Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ikona lupy />
Stacja Przytór, Świnoujście / Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ikona lupy />
Stacja Przytór, Świnoujście / Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ikona lupy />
Stacja Przytór, Świnoujście / Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ikona lupy />
Stacja Przytór, Świnoujście / Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ikona lupy />
Stacja Terminal, Świnoujście / Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Projekt „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu” o wartości ok. 1,5 mld zł (netto), jest dofinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w wysokości ok. 500 mln zł.
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor.
Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.
ikona lupy />
Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.