Nadzorem elektronicznym w ramach systemu SENT zostaną objęte dostawy paliw do podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej – wynika z informacji opublikowanej na stronie z harmonogramem prac legislacyjnych rządu.

Rząd planuje zmianę ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Projekt ma zostać opracowany przez Ministerstwo Finansów. Jak wynika z informacji opublikowanej na stronach z harmonogramem prac legislacyjnych rządu, wśród najistotniejszych zmian będzie m.in. wprowadzenie do systemu prawnego obowiązku rejestracji miejsc dostarczenia paliwa napędowego (obecnie rejestrowane są wyłącznie miejsca dostarczenia paliwa opałowego) czy nałożenie na stację paliw obowiązku przekazywania stanu liczników urządzeń pomiarowych/odmierzaczy z dystrybutorów.

W informacji z harmonogramu prac legislacyjnych rządu wynika także, że planowane jest objęcie systemem SENT każdego przewozu paliwa, co ma odbyć się w sposób analogiczny jak w przypadku paliw opałowych. Nadzorem będą zatem objęte również dostawy do podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i bez względu na ilość paliwa w przesyłce. Za nieprzestrzeganie projektowanych regulacji przewiduje się sankcje.

Rząd zamierza również poszerzyć grono podmiotów, które do prowadzenia potrzebują koncesji, a także chce, aby prezes Urzędu Regulacji Energetyki objął nadzorem zakładowe stacje paliw oraz stacje rozlewające gaz do butli. Szerzej ma być stosowana opłata koncesyjna – wynika z informacji z harmonogramu prac legislacyjnych rządu.

Planowane jest także stworzenie nowego rejestru miejsc odbioru paliwa oraz stworzenie systemu elektronicznego, do którego elektronicznie będzie można przesyłać informacje o stanach liczników urządzeń przez stacje paliw, które wybiorą możliwość ich przesyłania bezpośrednio z terminali stosowanych do obsługi transakcji sprzedaży.

„Uszczelnienie systemu dystrybucji benzyn i olejów napędowych pozwoli na prowadzenie tej działalności w podobnych warunkach, istotnie wpływając na konkurencyjność. Przewidywany okres wdrożenia projektowanych rozwiązań ze względu na potrzebę dostosowania przedsiębiorców do wprowadzania proponowanych zmian to minimum sześć miesięcy” – napisano w harmonogramie prac legislacyjnych rządu.

Rząd chce także zmian w przepisach o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Chodzi o zmianę zasad dokonywania zwrotu podatku akcyzowego poprzez ograniczenie prawa do zwrotu podatku producentom rolnym, w stosunku do których organy podatkowe wydały ostateczną decyzję w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym.

„Przewiduje się wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią organom prowadzącym postępowanie w sprawie zwrotu podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. wójtowi, burmistrzowi i prezydentowi miasta, uzyskiwanie informacji niezbędnych do weryfikacji, czy organ podatkowy wydał decyzję ostateczną określającą zobowiązanie podatkowe. W szczególności, dzięki projektowanej zmianie w ustawie – Ordynacja podatkowa organy te zyskają możliwość dostępu do informacji z akt objętych tajemnicą skarbową, w zakresie, w jakim jest to niezbędne w toku postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” – napisano w harmonogramie prac legislacyjnych rządu. (PAP)

autor: Marek Siudaj