Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji prawa o transporcie drogowym, który przyzna nowe kompetencje głównemu inspektorowi transportu drogowego.
Projekt zakłada, że dane zamieszczone w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) będą dostępne dla wszystkich organów kontrolnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Rejestr ten prowadzony jest przez głównego inspektora transportu drogowego. Zawiera on ewidencję przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
2876 zarządców dróg będzie musiało przekazywać dodatkowe dane do rejestru po wejściu w życie nowelizacji
Po zmianach ewidencja zostanie powiększona o kolejne dane, takie jak numery rejestracyjne, kraj rejestracji pojazdów objętych zezwoleniem oraz informacje dotyczące statusu i rodzaju licencji wspólnotowej oraz liczby pojazdów zgłoszonych do takiej licencji.
Projekt zakłada, że główny inspektor transportu drogowego będzie mógł kontrolować licencje wspólnotowe w systemie europejskich rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego. Dodatkowo projekt przewiduje nadanie jednostkom uprawnionym do wydania certyfikatów kompetencji zawodowych dostępu do ograniczonego zasobu danych osób, które uznano za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy.
345 tys. tyle osób zatrudnionych było w branży transportowej w Polsce na koniec 2017 r.
Projektowana nowelizacja dostosowuje polskie przepisy o transporcie drogowym (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 2200 ze zm.) do unijnego rozporządzenia wykonawczego Komisji 2016/480 z 1 kwietnia 2016 r., które ustanawia wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego. Celem zmian jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego poprzez odpowiednie uzupełnienie obowiązujących przepisów.
Projekt ma zapewnić, by w KREPTD znalazły się wszystkie wymagane dane, wymienione w załączniku do rozporządzenia, oraz by były one dostępne dla odpowiednich organów innych państw UE. W związku z tym ewidencja przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, ewidencja poważnych naruszeń oraz ewidencja osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy, zostaną uzupełnione o dane, których przekazania wymagają regulacje UE.
Ustawa ma wejść w życie 30 stycznia 2019 r., w tym samym dniu zacznie być stosowane unijne rozporządzenie.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów