Dzieci posiadające obywatelstwo polskie, ale uczące się poza granicami RP nie mają zapewnionego prawa do korzystania z ulg na przejazdy środkami transportu zbiorowego - zwraca uwagę rzecznik praw dziecka Marek Michalak w piśmie do ministra infrastruktury.

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak zwrócił się do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka o rozważenie możliwości analizy zmierzającej do zmiany zasad dokumentowania i poświadczania uprawnień do przejazdów ulgowych przez dzieci realizujące obowiązek przedszkolny, szkolny i obowiązek nauki.

RPD zwrócił uwagę, że dzieci posiadające polskie obywatelstwo, ale uczące się poza granicami kraju, korzystają na obczyźnie z ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego jedynie na podstawie dokumentów poświadczających ich wiek. Z takich ulg nie mogą jednak korzystać na terenie Polski, ponieważ nie mają legitymacji szkolnych.

Prawa do ulg nie mają także uczniowie szkół działających na terenie Polski przy przedstawicielstwach dyplomatycznych państw obcych, którzy mają legitymacje szkolne wystawione w języku obcym.

Zdaniem rzecznika obecne przepisy dyskryminują te grupy uczniów.

Zgodnie z uchwaloną w grudniu 2016 r. nowelizacją ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego prawo do ulg w opłatach na przejazdy środkami komunikacji publicznej oraz wejścia do muzeów i na teren parków narodowych w Polsce mają uczniowie szkół społecznych prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców, polskie parafie i sekcje polskie funkcjonujące w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, z których część jest rejestrowana w bazie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

"Należy jednak wskazać, że nowelizacja ww. ustawy nie rozwiązała problemu braku ulg dla dzieci posiadających polskie obywatelstwo, przebywających na terenie państw obcych i uczących się w szkołach innych niż polonijne" - zwrócił uwagę Michalak.

Do rzecznika zgłaszają się także rodzice dzieci ukaranych za przejazd realizowany na podstawie biletu ulgowego, które w czasie kontroli nie miały przy sobie ważnych legitymacji szkolnych. Postulują oni, aby - z uwagi na powszechność realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki - dokumentem poświadczającym prawo małoletnich w przedziale wiekowym od 6 do 18 lat do korzystania z ulgowych przejazdów był każdy dokument poświadczający wiek dziecka.