Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.), reformujący system klasyfikacji naruszeń przepisów transportowych. Te będą podzielone na najpoważniejsze, bardzo poważne i poważne, według jednakowych kryteriów obowiązujących przewoźników we wszystkich unijnych krajach.
Ułatwi to wymianę informacji o naruszeniach popełnianych przez firmy, pomiędzy organami kontrolnymi w poszczególnych państwach. W zależności od częstotliwości i wagi uchybień (a niezależnie od miejsca stwierdzenia naruszenia) wobec przewoźnika może być wszczęte postępowania o utratę tzw. dobrej reputacji, która jest niezbędna do utrzymania uprawnień do wykonywania zawodu.
Możliwość zainicjowania postępowania zmierzającego do utraty licencji będzie uzależniona nie tylko od liczby naruszeń w ciągu roku, ale też od wielkości firmy (liczby kierowców). Projekt przewiduje też zwiększenie górnej wysokości grzywny, jakie można nałożyć na firmę podczas kontroli drogowej – z 10 do 15 tys. zł.
Co więcej, dokument zakłada zmianę zasad odpowiedzialności osoby zarządzającej transportem w firmie (z wykroczeniowej na administracyjną). Jednocześnie projekt jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (P 124/15), który orzekł, że stosowanie wobec osoby zarządzającej transportem jednocześnie grzywny z ustawy o transporcie drogowym oraz sankcji z kodeksu karnego narusza zakaz podwójnego karania za ten sam czyn. Nowelizacja ma wykluczyć możliwość łączenia sankcji.
Ponadto projekt dodaje definicję operacji transportu intermodalnego obejmującą transport kombinowany i ten z wykorzystaniem żeglugi śródlądowej oraz morskiej. Przewiduje też, że w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego wysyłający będzie musiał sporządzić i przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację, w której prawidłowo określona zostanie masa kontenera lub nadwozia wymiennego. Przewoźnik drogowy będzie musiał okazać taką deklarację na żądanie uprawnionego organu kontroli (np. Inspekcji Transportu Drogowego). Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2018 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po trzech miesiącach od ogłoszenia aktu w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów