Za brak możliwości przeniesienia numeru telefonu bezzwłocznie, wynikający z pomyłki lub niewiedzy klienta, winą nie można obarczać telekomu. Powstałe w wyniku tej sytuacji ograniczenia dla konsumenta nie są też naruszeniem jego dóbr osobistych.

Powód zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na okres do dnia 17 sierpnia 2013 r., po upływie którego ulegała ona przekształceniu w umowę na czas nieokreślony.

W dniu 9 września 2013 r. powód złożył dyspozycję przeniesienia numeru jego telefonu do innej sieci. Pracownik wykonał zlecenie i otrzymał od sieci komunikat o treści „oznaczenie rodzaju kontraktu dla danego numeru jest niewłaściwe: prepaid zamiast postpaid”.

Wyjaśnił, że niemożność przeniesienia numeru powoda do nowej sieci wynika z faktu złożenia nieprawidłowego wniosku, gdyż przedmiotowy numer nie znajduje się w systemie prepaid, ale w systemie MIX co oznacza, że należy wystąpić z prośbą o przeniesienie go jak dla numeru postpaid.

Pismem z dnia 16 września 2013 r. klient wypowiedział umowę o świadczenia usług telekomunikacyjnych, wnioskując o przeniesienie jego numeru na kartę, po zakończeniu okresu wypowiedzenia.

W nawiązaniu do tego pisma pozwana poinformowała powoda (w dniu 24 września 2013 r.), że zgodnie z jego dyspozycją umowa ta zostanie rozwiązana, a następnie dotychczasowy numer abonencki zostanie aktywowany w systemie na kartę.

Powód uznał, że pozwany operator dopuścił się naruszenia jego dóbr osobistych (prawa do swobodnego komunikowania się, korespondencji SMS, godności) i wezwał tę stronę do usunięcia skutków owego naruszenia poprzez umożliwienie przeniesienia numeru do sieci w ciągu 12 godzin od wystosowanego do pozwanej wezwania (drogą mailową).

Twierdzenie skarżącego, jakoby firma bezprawnie zablokowała przeniesienie numeru jego telefonu do sieci oraz bezprawnie uniemożliwiała mu wykonywania połączeń wychodzących i przychodzących nie znajduje oparcia w zebranych dowodach.

Wbrew temu co utrzymuje powód nie doszło, w sierpniu 2013 r., do wygaśnięcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, którą zawarł z sp. z o.o. w dniu 17 sierpnia 2010 r. Miała on charakter umowy abonenckiej i po upływie okresu na jaki została zawarta (3 lata) uległa przekształceniu w umowę zawartą na czas nieoznaczony, czego potwierdzeniem jest fakt złożenia przez powoda w piśmie z dnia 16 września 2013 r. (k. 50) oświadczenia o wypowiedzeniu tej umowy i prośba o przeniesienie jego numeru do sieci (...) na kartę, po zakończeniu okresu wypowiedzenia.

Pozwana niezwłocznie udzieliła powodowi odpowiedzi na to pismo. Fakt, że z końcem września nastąpiła dezaktywacja numeru powoda był wynikiem braku zasilenia konta.

Powód w trakcie jego przesłuchania zeznał, że jak skończyła się kwota przeznaczona na doładowanie telefonu to był on już całkowicie nieaktywny.
Jeżeli więc powód doznał z tej przyczyny określonych problemów to stało się tak wyłącznie wskutek jego decyzji, gdyż jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy – możliwość korzystania z usług telefonicznych jest co do zasady uzależniona od posiadania przez użytkownika środków finansowych, na jego koncie.

Kwestie dotyczące przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie operatora regulują przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1670).

Abonent, który chce przenieść numer telefonu komórkowego, występuje z pisemnym wnioskiem do nowego dostawcy usług (operatora) o przeniesienie przydzielonego numeru do tego dostawcy. Wniosek składany jest na formularzu dostępnym w punktach obsługi klienta operatorów lub na ich stronach internetowych.

Do wniosku o przeniesienie abonent dołącza oświadczenie (formularz oświadczenia), którego wzór stanowi załącznik ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Do wniosku o przeniesienie abonent może dołączyć pełnomocnictwo dla nowego operatora do przeprowadzenia czynności związanych z przeniesieniem numeru (wypowiedzenie w imieniu abonenta umowy z dotychczasowym dostawcą usług).

Nowy dostawca usług rozpatruje wniosek abonenta w terminie:
- 6 godzin roboczych, gdy przyszły abonent składa wniosek osobiście, w jednostce organizacyjnej nowego dostawcy usług,
- 3 dni roboczych, jeżeli przyszły abonent składa wniosek w inny sposób.

Z chwilą potwierdzenia możliwości przeniesienia numeru, nowy dostawca usług zawiera z abonentem umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru. Umowa powinna określać termin rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego operatora, zgodny z terminem rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą usług.

Przeniesienie numeru następuje z dniem rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą usług. Rozwiązanie kontraktu z dotychczasowym dostawcą usług telekomunikacyjnych najczęściej następuje po zakończeniu okresu wypowiedzenia, którego długość określają warunki umowy lub w momencie końca okresu, na który umowa została zawarta.

Przeniesienie przydzielonego numeru przy zmianie operatora jest bezpłatne.