Okres przejściowy daje operatorom możliwość stosowania dodatkowych opłat w cennikach za połączenia międzynarodowe, doliczanych do ustalonej wcześniej krajowej ceny detalicznej. W wyjątkowych sytuacjach takie koszty będą naliczane także po po 2017 roku.

Liczba abonentów operatorów telefonii mobilnej zwiększa się corocznie. Wzrost nasycenia usługami mobilnymi przekłada się bezpośrednio na liczbę użytkowników mających
możliwość korzystania z usług roamingowych.

W celu zapewnienia konsumentom europejskim możliwości swobodnego komunikowania się na obszarze całej Unii Europejskiej, w 2006 r. Komisja Europejska rozpoczęła prace nad
wprowadzeniem rozwiązań prawnych mających znacząco i systematycznie obniżać poziom cen za usługi detaliczne w roamingu na obszarze Wspólnoty. W celu osiągnięcia
zamierzonego efektu, wprowadzano kolejne regulacje, które przewidywały obniżanie cen detalicznych i kosztów hurtowych w roamingu. Pierwsze rozporządzenie w sprawie roamingu
weszło w życie 30 czerwca 2007 r. Następnie było ono kilkakrotnie modyfikowane. Ostatnia aktualizacja miała miejsce 25 listopada 2015 r. (dalej: Rozporządzenie 2015), kiedy to
wprowadzono daleko idące zmiany zarówno dla użytkowników telefonii mobilnej, jak i operatorów komórkowych. Warto również podkreślić, że treść Rozporządzenia 2015
aktualizuje poprzednie regulacje w niektórych punktach, zatem część dotychczasowych zapisów nadal obowiązuje.
Od dnia 30 kwietnia 2016 r. do dnia 14 czerwca 2017 r. dostawcy usług roamingu mogą stosować dodatkową opłatę oprócz krajowej ceny detalicznej z tytułu detalicznych usług roamingu regulowanego. Okres przejściowy daje operatorom możliwość stosowania dodatkowych opłat, do ustalonej wcześniej krajowej ceny detalicznej. Wysokość dodatkowych opłat odpowiada stawkom hurtowym, po których rozliczają się operatorzy i nie może być od nich wyższa.

Reklama

Ze skutkiem od dnia 15 czerwca 2017 r., pod warunkiem że akt prawny, który ma być przyjęty zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 19 ust. 2, ma zastosowanie w tym dniu, dostawcy usług roamingu nie pobierają w żadnym państwie członkowskim jakiejkolwiek dodatkowej opłaty oprócz krajowej ceny detalicznej od klientów korzystających z roamingu, za jakiekolwiek wykonane lub odebrane połączenia realizowane w roamingu regulowanym, za jakiekolwiek wiadomości SMS wysłane w roamingu regulowanym i za jakiekolwiek usługi transmisji danych w roamingu regulowanym, w tym wiadomości MMS, ani jakiejkolwiek opłaty ogólnej pozwalającej na korzystanie z urządzenia końcowego lub z usługi za granicą, z zastrzeżeniem art. 6b i 6c.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 2015 w okresie docelowym tzw. dodatkowa opłata, o której mowa w punkcie 1) powyżej nie będzie pobierana. W wyjątkowych jednak sytuacjach, kiedy operator udowodni, że ponoszone przez niego koszty są wyższe niż osiągane przychody, po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, będzie mógł stosować dodatkowe opłaty również w okresie docelowym.

Źródło: UKE

Oprac. T.J