Ministerstwo Cyfryzacji kończy konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego.

Projektowane przepisy regulują warunki wspierania z państwowego funduszu celowego działań zwiększających podaż nowoczesnych usług łączności elektronicznej i ułatwiających korzystanie z nich – m.in. budowy i przebudowy sieci szerokopasmowych, wykonywania przyłączy telekomunikacyjnych, zakupów usług telekomunikacyjnych i urządzeń multimedialnych oraz szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe. Fundusz jest jednym z narzędzi realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego, który przewiduje zapewnienie do 2025 r. wszystkim gospodarstwom domowym dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s i doprowadzenie sieci o przepustowości co najmniej 1 Gb/s do miejsc takich jak szkoły, placówki ochrony zdrowia, miejsca świadczenia usług publicznych czy węzły transportowe.

Zgodnie z projektem w przypadku inwestycji (budowa lub przebudowa sieci oraz przyłącza) wsparcie z Funduszu Szerokopasmowego będzie mogło być udzielone na działania dotyczące użytkowników końcowych, którzy nie znajdują się w zasięgu nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych, a budowa tych sieci na zasadach komercyjnych nie jest planowana w odpowiednim horyzoncie czasowym. Chodzi tu o internet o przepustowości co najmniej 100 Mb/s w warunkach szczytowego obciążenia.

Z kolei udzielenie wsparcia dla konsumentów usług telekomunikacyjnych będzie uzależnione od sytuacji materialnej. O dofinansowania zakupu usług lub urządzeń będą mogły wnioskować osoby spełniające jeden z czterech warunków: których miesięczny dochód nie przekracza płacy minimalnej, którzy pobierają emeryturę (lub osiągnęli uprawniający do tego wiek lub staż pracy), świadczenia przedemerytalne lub rentowe.

Ograniczenie dochodowe nie będzie stosowane do wsparcia udziału w szkoleniach podnoszących kompetencje cyfrowe. Jak uzasadniają autorzy przepisów, w tym wypadku stworzyłoby to bowiem „niesłuszną barierę” dla równego dostępu do edukacji. Takie wsparcie nie będzie jednak możliwe, jeżeli na terenie danego powiatu będą już prowadzone szkolenia finansowane ze środków Funduszu Szerokopasmowego.

Podstawą wydania rozporządzenia jest art. 16a ust. 9 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 733). ©℗