Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem oddalił skargę kasacyjną T-mobile SA, wniesioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W dniu 29 maja 2014 r. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (dalej „NSA”) został ogłoszony wyrok w sprawie ze skargi kasacyjnej T-Mobile S.A. ( dawniej Polska Telefonia cyfrowa S.A. zwana dalej „T-Mobile”) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej zwany „WSA”) z dnia 19 listopada 2012 r. sygn. akt VI SA/Wa 1896/12, którym to wyrokiem WSA oddalił skargę T-Mobile na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej jako: „Prezes UKE”) z dnia 23 kwietnia 2009 r. Nr DZC-WAP-5174-6/07(190) (dalej jako: „Decyzja”) oraz poprzedzającą ją decyzję Prezesa UKE z dnia 30 listopada 2007 r. Nr DZC-WAP-5174-6/07(69) (dalej jako: „Decyzja I”). Skarżonymi decyzjami Prezes UKE dokonał dwóch rezerwacji częstotliwości, z których każda obejmuje 49 dupleksowych kanałów radiowych z odstępem dupleksowym 95 MHz, z zakresu 1710 – 1730 MHz i 1805 – 1825 MHz, na obszarze całego kraju, do wykorzystywania w publicznej sieci telekomunikacyjnej, na okres do dnia 31 grudnia 2022 r., na rzecz spółek Centernet S.A. (dalej jako: „Centernet”) i Mobyland sp. z o.o. (dalej jako: „Mobyland”) oraz odmówił rezerwacji częstotliwości na rzecz spółek T-Mobile oraz Polkomtel sp. z o.o. (dalej jako: „Polkomtel”).

Wskazać przy tym należy, iż wyrok WSA z dnia 19 listopada 2012 r. został wydany na skutek powtórnego rozpoznania sprawa przez ten sąd. Pierwszy raz bowiem wyrokiem z dnia 11 lutego 2011 r. sygn. akt VI SA/Wa 1185/09 WSA uchylił na skutek skarg złożonych przez T-Mobile oraz Polkomtel skarżoną Decyzję Prezesa UKE oraz poprzedzającą ją Decyzję I oraz wstrzymał wykonanie tych decyzji. Wyrok WSA z dnia 11 lutego 2011 r. został zaskarżony skargami kasacyjnymi do NSA przez Prezesa UKE, Polkomtel, T-Mobile, Mobyland, Centernet oraz Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (dalej jako: „KIGEiT”). NSA w wyroku z dnia 26 lipca 2012 r., sygn. II GSK 1257/11:

1. umorzył postępowanie ze skargi kasacyjnej Polkomtel;
2. oddalił skargę kasacyjną T-Mobile oraz
3. uchylił skarżony wyrok WSA i przekazał temu Sądowi sprawę do ponownego rozpoznania.
W wyroku z dnia 19 listopada 2012 r. WSA:
1. oddalił skargę PTC oraz
2. umorzył postępowanie ze skargi Polkomtel.
Reklama

NSA oddalił skargę kasacyjną T-Mobile.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia NSA wskazał, iż zgodnie z art. 183 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi NSA rozpoznając skargę kasacyjna jest związany zarzutami tej skargi a z urzędu rozważa jednie nieważność postępowania. W ocenie Sądu najdalej idący zarzut wywiedziony przez T-Mobile w skardze kasacyjnej dotyczący nieważności postępowania był bezzasadny. T-Mobile podnosił, iż nieważność postępowania przed WSA wynika z faktu, iż pełnomocnik T-Mobile nie był prawidłowo poinformowany o rozprawie i w wyniku tego T-Mobile nie było reprezentowane w toku postępowania sądowego. Odnosząc się do powyższego NSA wskazał, iż zgodnie z ugruntowana linią orzeczniczą NSA oraz Sądu Najwyższego w sytuacji gdy strona neguje prawidłowość powiadomienia jej o rozprawie winna w pierwszej kolejności wszcząć postępowanie reklamacyjne a w sytuacji gdy takie postępowanie nie zostało przeprowadzone podnoszenie zarzutu braku prawidłowego powiadomienia o rozprawie jest bezzasadne.

Reklama

Odnosząc się do kolejnego zarzutu tj. naruszenia przez WSA art. 114 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne NSA wskazał, iż prawidłowym jest zaprezentowane przez WSA w zaskarżonym wyroku stanowisko, że przesłanki wskazane w tym przepisie podlegają de facto badaniu podczas przetargu, a nie w postępowaniu rezerwacyjnym, skoro bowiem Prezes UKE ogłosił przetarg na określone częstotliwości, to w jego ramach badał, czy częstotliwości te są dostępne, mogą być chronione przed zaburzeniami elektromagnetycznymi oraz spełniają inne przesłanki wskazane w przepisie art. 114 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego.

Odnosząc się do podnoszonej przez T-Mobiile w trakcie rozprawy argumentacji w zakresie „nowych okoliczności”, które zaistniały w sprawie tzn. prawomocnego uchylenia decyzji Prezesa UKE 23 września 2011 r. DZC-WAP-5174-9/07(352) w przedmiocie unieważnienia przetargu na rezerwacje częstotliwości Sąd wskazał, iż argumentacja ta nie mogła mieć żadnego wpływu na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie. Sąd przypomniał, iż orzekając jest związany zarzutami skargi kasacyjnej, które w żadnym stopniu nie nawiązują do okoliczności uchylenia decyzji w przedmiocie unieważnienia przetargu. Ponadto NSA wskazał, iż NSA rozpoznając skargę kasacyjna od wyroku WSA brał pod uwagę stan prawny i faktyczny mający miejsce w chwili wydania zaskarżonego wyroku. NSA podkreślił również, iż przepisy Prawa telekomunikacyjnego nie pozostawiają wątpliwości co do faktu, iż unieważnienie przetargu nie skutkuje automatycznym uchyleniem decyzji rezerwacyjnej, ale może być jednie przesłanką do wznowienia postępowania w sprawie przyznania rezerwacji.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. Akt II GSK 411/13

Źródło: UKE