W dniu 7 maja 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał, na podstawie art. 28 ust. 1 Pt, decyzję nr DHRT-WWM-6080-24/10(134), zastępującą umowę o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci pomiędzy Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie a Aero2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Decyzja określa warunki współpracy oraz rozliczeń, umożliwiające wymianę ruchu pomiędzy publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Orange a publiczną ruchomą siecią telefoniczną Aero2. Ustalono w niej zasady połączenia sieci operatorów w celu realizacji usług telekomunikacyjnych, w tym warunki techniczne utrzymania połączenia sieci i szczegółowe warunki rozliczeń.

W decyzji uwzględniono pozycje rynkowe stron oraz ciążące na nich obowiązki regulacyjne, w tym obowiązek równego traktowania, wynikający z art. 36 Pt, ciążący na Aero2 obowiązek ogłaszania lub udostępniania informacji w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w tym opłat z tego tytułu, przewidziany w art. 37 Pt oraz ciążący na Orange obowiązek wynikający z art. 42 ust. 1 Pt, polegający na przygotowaniu i przedstawieniu oferty ramowej. Warunki współpracy określone w decyzji w zakresie usług świadczonych przez Orange są zgodne z treścią obowiązków ciążących na Orange w oparciu o Ofertę SOR. Z kolei wysokość opłat z tytułu wykorzystania infrastruktury Aero2 została ustalona zgodnie z treścią „Informacji dla operatorów w sprawie zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego do sieci Aero2 sp. z o.o., zaś wysokość stawki za zakańczanie połączeń w sieci Aero2 została określona w wysokości wskazanej w Decyzji SMP Aero2.

Zdaniem Prezesa UKE, niniejsze rozstrzygnięcie w ramach stosunków międzyoperatorskich przełoży się na relacje detaliczne, gdyż Aero2, mając możliwość tworzenia nowej, atrakcyjnej cenowo oferty na rynku telekomunikacyjnym, będzie działała w interesie użytkowników sieci telekomunikacyjnych, którzy będą mogli korzystać z różnorodnych ofert detalicznych. Przy podejmowaniu przedmiotowego rozstrzygnięcia Prezes UKE uwzględnił także praktyczną możliwość wdrożenia rozwiązań dotyczących ekonomicznych aspektów dostępu telekomunikacyjnego.

W ocenie Prezesa UKE, określone decyzją warunki świadczenia dostępu telekomunikacyjnego, w tym opłaty za dostęp telekomunikacyjny, stwarzają dla Aero2 niedyskryminujące warunki dostępu telekomunikacyjnego.

Źródło: UKE