Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Canal + Cyfrowy S.A. na decyzję Prezesa UKE w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa, oddalił skargę i orzekł, że nie doszło do przekroczenia prawa przez Prezesa UKE.

W dniu 20 maja 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał sprawę ze skargi Canal + Cyfrowy S.A. na decyzję Prezesa UKE z dnia 30 września 2013 r. nr DZC-WSZ-51622-4/08(33) utrzymującą w mocy decyzję Prezesa UKE z dnia 10 kwietnia 2013 r. nr DZC-WSZ-51622-4/08(26) w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa. Wniosek o interpretację dotyczył relacji art. 185 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne w brzmieniu nadanym mu ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. – o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1445) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz. U. Nr 24, poz. 196 ze zm.). Zdaniem Skarżącej przepisy te były sprzeczne ze sobą, wobec czego zastosowanie w sprawie naliczania opłat za rok 2013 zastosowanie powinny mieć przepisy ustawy a nie rozporządzenia.

Sąd oddalił skargę.

Sąd wskazał, iż ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. nowelizująca ustawę Prawo telekomunikacyjne wprowadziła między innymi zmiany w zakresie wysokości opłat telekomunikacyjnych wskazanych w art. 185 Pt. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy nowelizującej ustawę Prawo telekomunikacyjne dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 185 Pt zachowały moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 185 Pt w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą Pt, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej Pt.

Zdaniem Sądu zatem, ustawodawca przewidział sytuację braku aktów wykonawczych wydanych na podstawie znowelizowanego art. 185 Pt. Z tego względu w ocenie Sądu można było, a nawet trzeba było stosować regulacje przewidziane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością. Zdaniem Sądu w przepisach przejściowych nowelizacji Pt ustawodawca wyraził jednoznaczną wolę podniesienia przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością do rangi ustawowej, co nie jest sprzeczne z zasadami prawidłowej legislacji.

Wobec powyższego zdaniem Sądu nie doszło do przekroczenia prawa przez Prezesa UKE.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sygn. Akt VI SA/Wa 3375/13

Źródło: UKE