W II kw. 2013 r. operator uzyskał przychody w wysokości 3,38 mld zł wobec 3,57 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBIDTA sieci Plus, czyli zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji, wyniosła 755 mln zł, a marża EBIDTA 44,3 proc. W pierwszym półroczu 2012 r. wynosiła ona 40,7 proc. Polkomtel jest najbardziej rentownym polskim telekomem – Orange w II kw. 2013 r. wykazał marżę EBIDTA na poziomie 30,4 proc., a T-Mobile na poziomie 36 proc. Plus zwraca uwagę na obniżanie poziomu długu.
– Cały czas intensywnie pracujemy też nad zmniejszeniem naszego zadłużenia, a efekty tego są widoczne w sukcesywnie obniżającej się relacji długu do EBITDA. Cieszymy się wysokim zaufaniem instytucji finansowych, które zdecydowały się korzystnie dla nas zrefinansować całe istniejące zadłużenie uprzywilejowane, oraz agencji ratingowych, z których jedna podwyższyła nasz rating korporacyjny i ratingi wyemitowanych przez grupę obligacji – mówi Joanna Nieckarz, członek zarządu, dyrektor ds. finansowych Polkomtelu. Dodaje, że zarówno osiągane przychody, jak i wskaźniki rentowności są nieco lepsze od tegorocznych założeń spółki i wszystko wskazuje na to, że Plus w całym 2013 r. osiągnie bardzo dobre wyniki.