Ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 960), której przepisy weszły w życie 15 lipca 2016 r., wprowadziła wiele istotnych zmian w obszarze funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia.

Celem niniejszego komentarza jest kompleksowe prześledzenie zmian obejmujące analizę każdego zmienionego przepisu ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) oraz innych aktów prawnych mających związek z wprowadzonymi przez ustawodawcę modyfikacjami. Szczególny nacisk położyliśmy na te spośród znowelizowanych przepisów, które mają kluczowe znaczenie dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zmiany wynikające z nowelizacji zostały też ocenione pod kątem stosowanych w systemie ochrony zdrowia rozwiązań prawnych polegających na współpracy kapitału prywatnego ze świadczeniodawcami publicznymi. W komentarzu omawiamy ponadto motywy i założenia wskazane przez ustawodawcę w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, konfrontując je z finalnym brzmieniem uchwalonych przepisów.

PRZEJDŹ DO KOMENTARZA >>

W pierwszej części komentarza zaprezentowane zostały znowelizowane przepisy zawarte w dziale pierwszym (przepisy ogólne) oraz dwóch pierwszych rozdziałach działu drugiego (zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych) analizowanej ustawy. Druga część komentarza dotyczyła dalszych rozdziałów działu drugiego oraz działów od trzeciego (czas pracy pracowników podmiotów leczniczych) do ósmego (przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe).

Dzisiejsza ostatnia już część komentarza zawiera analizę regulacji wprowadzających ustawę nowelizującą oraz zmiany dokonane przez ustawodawcę w innych aktach prawnych, które pozostają w bezpośrednim związku z dokonanymi modyfikacjami ustawy o działalności leczniczej. Komentarz obejmuje więc takie zagadnienia, jak możliwość dodatkowego finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot tworzący (wynikająca ze zmian ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), wprowadzenie zmian terminologicznych, tj. zastąpienie terminu „przedsiębiorstwo” terminem „zakład leczniczy”, oraz nałożenie obowiązku wprowadzenia zmian do statutów i regulaminów podmiotów leczniczych do końca 2017 r., czy też wyłączenie stosowania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do kontroli podmiotów leczniczych (art. 84aa ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

PRZEJDŹ DO KOMENTARZA >>