Od 23 maja br. obowiązują nowe miesięczne widełki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Najwyższa maksymalna stawka wzrosła do 12 720 zł

Nowe stawki zostały wprowadzone rozporządzeniem ministra zdrowia z 20 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz.U. poz. 770). Akt ten wszedł w życie 23 maja br., ale zgodnie z jego par. 2 nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2024 r. Jak wyjaśniło Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, stawki wymagały pilnego dostosowania do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1893) oraz średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, przewidzianego w ustawie budżetowej na rok 2024 r. Ponadto nowe widełki uwzględniają wzrost od 1 lipca 2024 r. płacy minimalnej.

Podwyżki nawet o 20 proc.

Tabela opublikowana w rozporządzeniu zawiera kategorię zaszeregowania oraz przyporządkowane jej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Z kolei to, kto należy do poszczególnych kategorii zaszeregowania, określono w załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra zdrowia z 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2281).

I tak na przykład:

w kategorii XVIII – miesięczna stawka zaszeregowania mieściła się wcześniej w przedziale 3830–10 200 zł, po zmianie wynosi 4600–12 480 zł. Do tej kategorii należą m.in. pracownicy: zastępca ordynatora (lekarza kierującego jednostką organizacyjną zakładu leczniczego podmiotu leczniczego), starszy asystent, starszy specjalista, starszy asystent diagnosta laboratoryjny;

w kategorii XIV – miesięczna stawka zaszeregowania mieściła się w przedziale 3750–9560 zł, po zmianach wynosi 4500–11 480. Ta kategoria dotyczy m.in. takich pracowników jak: przełożona pielęgniarek, kierownik zespołu techników medycznych, specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii;

w kategorii XIII – miesięczna stawka zaszeregowania mieściła się w przedziale 3730–9470, po zmianie wynosi 4480–11 370 zł. Ta kategoria dotyczy m.in. następujących pracowników: pielęgniarka oddziałowa, pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek, specjalista pielęgniarka, specjalista położna.

Również w samorządzie

Warto w przypomnieć, że przepisy rozporządzenia oraz ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 799) mają zastosowanie m.in. do samorządowych jednostek utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. W myśl art. 6 ust. 2 ww. ustawy jednostka samorządu terytorialnego może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie:

1) spółki kapitałowej,

2) jednostki budżetowej,

3) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

W praktyce jednak najczęściej samorządy tworzą podmioty lecznicze w formie SPZOZ. Z punktu widzenia przepisów ww. ustawy SPZOZ wykazują bowiem większą samodzielność organizacyjną niż jednostki budżetowe.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi z w piśmie z 14 września 2021 r. (znak WA 4120-25/2021-w) wskazała, że „do ustalania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia ministra zdrowia z 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (...)”.

Górne limity

Maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego mają charakter kwot maksymalnych, a więc stanowią o możliwości, nie zaś obowiązku pracodawcy ustalenia zatrudnionemu pracownikowi wynagrodzenia zasadniczego na takim poziomie. Określenie w załączniku do rozporządzenia zmieniającego kwoty maksymalnej wynagrodzenia zasadniczego nie rodzi też po stronie pracownika roszczenia o ustalenie jego wynagrodzenia na poziomie kwoty maksymalnej wynagrodzenia zasadniczego. ©℗

TABELA. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych w rozporządzeniu obowiązującym
do 22 maja od 23 maja
I 3490–5000 4190–6000
II 3510–5030 4210–6030
III 3530–5110 4240–6130
IV 3550–5170 4260–6200
V 3570–5270 4280–6320
VI 3590–5440 4310–6530
VII 3610–5860 4330–7030
VIII 3630–5920 4360–7100
IX 3650–6540 4380–7850
X 3670–6850 4400–8220
XI 3690–8200 4430–9840
XII 3710–8660 4450–10 400
XIII 3730–9470 4480–11 370
XIV 3750–9560 4500–11 480
XV 3770–9600 4520–11 520
XVI 3790–9800 4550–11 760
XVII 3810–10 000 4570–12 000
XVIII 3830–10 200 4600–12 480
XIX 3850–10 400 4620–12480
XX 3870–10 600 4640–12720