Osoby zatrudnione w jednostkach pomocy społecznej, pieczy zastępczej i instytucjach opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia będą otrzymywać specjalny dodatek do wynagrodzenia. Będzie on wypłacany również rodzicom zastępczym.

Uzyskiwanie tego dodatku będzie możliwe dzięki projektom czterech uchwał Rady Ministrów, które zostały wpisane do wykazu prac legislacyjnych rządu. Pierwsza z nich będzie realizować program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”. Na jego podstawie dodatek motywacyjny w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie na etat otrzymają: asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka, pracownicy placówek wsparcia dziennego, a także osoby zatrudnione w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych oraz ośrodkach adopcyjnych. Wspomniany bonus do wynagrodzenia będzie przysługiwał osobom zatrudnionym na umowie o pracę, które bezpośrednio realizują działania określone w ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.) lub wykonują działania o charakterze obsługowym i administracyjnym służące zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji zadań przez wskazane placówki i ośrodki. Pieniądze na wypłatę tego dodatku będą pochodzić z budżetu państwa.

Druga z przygotowywanych uchwał dotyczy programu pod nazwą „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”. Chodzi tutaj o osoby zatrudnione w żłobkach, klubach dziecięcych oraz dziennych opiekunów, których pracodawcą jest gmina. Na wypłatę dodatku, który będzie wynosił 1000 zł brutto, samorządy otrzymają dotację celową z budżetu państwa. Przekażą ją wojewodowie, którzy wcześniej zbiorą od nich informacje o zapotrzebowaniu na środki.

Kolejna uchwała, którą zamierza przyjąć rząd, ustanowi program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego”. Ten bonus do pensji również będzie wynosił 1000 zł brutto i będą na niego mogły liczyć osoby na umowie o pracę. W przypadku zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy dodatek motywacyjny będzie przyznany w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy. W uchwale znajdzie się też zastrzeżenie, że ta dodatkowa gratyfikacja nie będzie stanowić podstawy naliczania świadczeń i odszkodowań wynikających z odrębnych przepisów, np. nagrody rocznej.

Natomiast czwarta uchwała wprowadzi program „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka”. Pieniądze na wypłatę wynoszącego 1000 zł brutto dodatku dla osób, które pełnią funkcję rodziców zastępczych, będą pochodzić z Funduszu Pracy i będą obejmować również pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne naliczanych od niego.

W umieszczonym w wykazie opisie uchwał nie zostało podane, od kiedy dodatki mają wejść w życie, jednak z wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynikało, że będzie to lipiec.©℗