Zdaniem związkowców ani doradztwo zawodowe, ani wiedza o społeczeństwie, ani biznes i zarządzanie nie dostarczają uczniom wiedzy, która przyda im się w życiu zawodowym.

Program nauczania jest zbyt mocno skoncentrowany na kwestiach związanych z ekonomią i finansami. W ich ocenie szkoła powinna przygotowywać do świadomego poruszania się w codziennym życiu społecznym i gospodarczym, a nie do studiów ekonomicznych. Uczeń musi przede wszystkim wiedzieć, jakie prawa będzie miał jako pracownik. Powinien rozumieć zależność między poziomem oszczędności emerytalnych a przyszłym poziomem emerytury i wyjaśnić rolę ZUS w systemie ubezpieczeń społecznych. Musi też znać instytucje ochrony praw pracowników w Polsce, w tym przede wszystkim Państwową Inspekcję Pracy i Radę Ochrony Pracy. Uczeń musi być świadom zagrożeń na rynku pracy i znać sposoby ochrony praw pracownika, w tym zwłaszcza poprzez działalność w związkach zawodowych i prowadzenie dialogu społecznego. Dlatego NSZZ „Solidarność” zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o zmiany w programach nauczania.

– Punkt po punkcie przeanalizowaliśmy treści nauczania doradztwa zawodowego, wiedzy o społeczeństwie oraz przedmiotu biznes i zarządzanie. Wyłonił nam się obraz edukacji ukierunkowanej w sposób jednoznaczny na promowanie wolności gospodarczej i indywidualizmu – argumentuje w piśmie Maciej Kłosiński, zastępca przewodniczącego komisji krajowej NSZZ „Solidarność”.

Związkowcy podkreślają, że pracownicy, mimo wskaźników zatrudnienia na dobrym poziomie, nadal skarżą się na złe traktowanie i brak dialogu społecznego. Może to wynikać z braków w edukacji. Dlatego Solidarność zaproponowała pomoc we wprowadzaniu zmian w programach edukacyjnych.

Rząd już pracuje nad zmianami w treściach nauczania. Nie tylko skraca podstawę programową. Minister edukacji Barbara Nowacka, minister zdrowia Izabela Leszczyna oraz minister sportu i turystyki Sławomir Nitras ogłosili ostatnio inaugurację prac nad nowym przedmiotem szkolnym – edukacją zdrowotną. Przedmiot będzie nauczany w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od września 2025 r. Edukacja zdrowotna zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Przedmiot jest przewidziany dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych, a także klas I–III szkół ponadpodstawowych – liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia.©℗