Starostwo remontuje drogę i utwardza wjazdy na posesje. Jednak niektóre są szerokie, a do innych działek mostki są wąskie. Czy takie rozróżnienie jest zgodne z prawem – pyta pan Mirosław.
Droga do działki musi spełniać wymagania przeciwpożarowe i zapewnić dojazd do budynków na niej usytuowanych. Szerokość jezdni nie może być węższa niż 3 metry. Jeśli jednak zarówno dojazd, jak i dojście do posesji jest w jednym ciągu, to taki wjazd musi mieć minimalną szerokość 5 m, tak aby możliwe było bezpieczne poruszanie się pieszych i pojazdów. O wydatkowaniu środków finansowych na inwestycje takie jak drogi decyduje zarządca drogi, którym w przypadku powiatowej jest samorząd powiatu. Jednak co do zasady budowa lub przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej nie wymaga już uzyskania pozwolenia na budowę i może być realizowana w prostej procedurze zgłoszenia.
Nie jest wymagany więc projekt budowlany ani też nie jest wydawana decyzja, co do której niezadowoleni mieszkańcy mogliby się odwoływać do organu wyższej instancji. Tylko budowa zjazdu z drogi krajowej nie została zwolniona przez ustawodawcę z konieczności uzyskania pozwolenia, dlatego też realizacja takiego obiektu będzie wymagała przedstawienia projektu i uzyskania decyzji.
Aby mieszkańcy mogli się upewnić, że dana inwestycja jest prowadzona zgodnie z przepisami, mogą się zwrócić z zapytaniem do właściwego miejscowo organu nadzoru budowlanego, a urzędnicy przeanalizują prowadzone prace.
Gmina ma zapewnić swoim mieszkańcom dostęp do drogi publicznej, jednak nie musi to być ani asfalt, ani kostka. Jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie decyduje o zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, mieszkańcy oczywiście mogą wypływać na decyzję władz, ale nie mogą nałożyć na nie obowiązku budowy drogi i podjazdów.
Podstawa prawna
Art. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199). Art. 29 pkt 11 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409).