Do 1 marca powiaty mają czas na złożenie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zapotrzebowania na pieniądze z programu „Aktywny samorząd”. Tego dnia rozpocznie się też nabór wniosków od osób, które będą chciały uzyskać dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego czy kosztów studiów.

Takie terminy określa przyjęty przez zarząd funduszu dokument, który określa zasady realizowania w bieżącym roku programu „Aktywny samorząd”. W jego ramach jest przewidziana odrębna pula pieniędzy przeznaczona na wsparcie takich działań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które nie są finansowane środkami, jakie trafiają co roku do powiatu zgodnie z algorytmem. Program składa się z dwóch modułów.

Pierwszy umożliwia uzyskanie pomocy na likwidację różnego rodzaju barier utrudniających prowadzenie osobom niepełnosprawnym aktywnego życia. Ta część programu dzieli się na cztery obszary. Pierwszy z nich to likwidacja bariery transportowej – zakłada udzielenie dofinansowania do prawa jazdy oraz zakupu i montażu odpowiedniego oprzyrządowania do samochodu. Drugi obszar obejmuje likwidację barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym poprzez m.in. wsparcie na zakup odpowiedniego sprzętu elektronicznego lub oprogramowania oraz pokrycie kosztów szkolenia z ich obsługi.

Obszar trzeci ma na celu likwidację barier w poruszaniu się i pozwala otrzymać dofinansowanie do wózka lub skutera o napędzie elektrycznym oraz specjalistycznych protez kończyn. Wreszcie ostatni obszar tego modułu to pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Każdej z tych form wsparcia jest przyporządkowana określona maksymalna kwota dofinansowania.

Natomiast drugi moduł programu to wsparcie w uzyskaniu wyższego wykształcenia. Co istotne, w tym roku mogą z niego skorzystać osoby nie tylko z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, lecz także z lekkim, gdy uczą się w: szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia magisterskie, podyplomowe, doktoranckie, niezależnie od trybu nauki). W tym module mogą otrzymać pieniądze na opłacenie czesnego, przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w obydwu przypadkach do 4400 zł oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – nie więcej niż 1100 zł lub 1650 zł na semestr w zależności od tego, w jakiej szkole jest pobierana nauka.

Zgodnie z obowiązującymi w tym roku regułami programu PFRON będzie przyjmował wnioski od powiatów o przyznanie pieniędzy do 1 marca. Co ważne, tego dnia osoby niepełnosprawne będą mogły się ubiegać o dofinansowanie w obydwu modułach programu.

Składanie wniosków będzie się odbywać w formie papierowej albo drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu obsługi wsparcia (SOW) i w module pierwszym potrwa do 31 sierpnia br. Natomiast w module drugim wnioski będą przyjmowane do 31 marca – w odniesieniu do roku akademickiego 2023/2024 oraz do 10 października na rok akademicki 2024/2025.

Ponadto w zasadach programu wskazano, że w przypadku modułu pierwszego w tym roku preferowane będą wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które mają znaczny stopnień niepełnosprawności, są zatrudnione, złożą wniosek w pierwszym półroczu i skorzystają w tym celu z SOW (z zastrzeżeniem, że robią to po raz pierwszy, bo jest to preferencja jednorazowa), uzyskają pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wybranej formy pomocy do potrzeb. Za każdy z tych warunków będą przyznawane punkty. ©℗