Gmina (podatnik VAT czynny) wykonuje zadania własne w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wskazane w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Gmina jest właścicielem sieci wodociągowo kanalizacyjnych (dalej: infrastruktura). Gmina poniosła i ponosi wydatki na wytworzenie infrastruktury, udokumentowane fakturami z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego.

Gmina 1 października 2023 r. udostępniła infrastrukturę nieodpłatnie na rzecz spółki komunalnej (podatnika VAT czynnego), przy czym właścicielem infrastruktury pozostaje gmina, a spółka jedynie z niej korzysta. Do zakresu działalności spółki należy m.in. świadczenie na terenie gminy odpłatnych usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Spółka będzie eksploatować przedmiotowy majątek we własnym imieniu i na własną rzecz do wykonywania odpłatnych czynności w zakresie odprowadzania ścieków. Świadczone za pomocą infrastruktury usługi spółka będzie wykazywała w swoich rejestrach sprzedaży i rozliczała VAT należny. Spółka na podstawie umowy użyczenia będzie uprawniona do bezpośredniego świadczenia na rzecz poszczególnych mieszkańców usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, tym samym gmina zapewni realizację jej zadań własnych, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Jednocześnie gmina nie będzie z tego tytułu pobierać od spółki jakiejkolwiek odpłatności. Gmina rozlicza VAT na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. W jaki sposób gmina powinna uwzględnić w rozliczeniu VAT za październik 2023 r. nieodpłatne udostępnienie infrastruktury wodociągowej spółce komunalnej?

Opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT), a przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Z kolei w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również:

  • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Innymi słowy, przez świadczenie usług należy rozumieć przede wszystkim określone zachowanie się podatnika wobec innego podmiotu, które wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi) oraz podmiotu świadczącego usługę. Przy czym, o ile dane zachowanie podatnika mieści się w ustawowej definicji świadczenia usług, to co do zasady niezbędnym elementem do uznania tego zachowania za czynność podlegającą opodatkowaniu jest spełnienie przesłanki odpłatności (wynagrodzenie za usługę).

Co z czynnościami nieodpłatnymi

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710 kodeksu cywilnego). Zatem umowa użyczenia jest z natury umową nieodpłatną. Umowa użyczenia nie przenosi własności rzeczy. Oznacza to, że oddanie do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia jest nieodpłatnym świadczeniem usług.

Należy jednak zaznaczyć, że w myśl art. 8 ust. 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  • użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
  • nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Uwaga! Wyjątki zawarte art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o VAT dotyczą nieodpłatnego używania pojazdów, a zatem są bezprzedmiotowe dla analizowanej sprawy.

Dla ustalenia, czy konkretna nieodpłatna czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w związku z uznaniem jej za odpłatne świadczenie usług, istotny jest cel jej świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisuje się w cel prowadzonej działalności gospodarczej, to przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona.

Jak już wspomniano, art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT wskazuje, że opodatkowaniu podlega – jako odpłatne świadczenie usług – użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza (w tym w szczególności m.in. do celów osobistych podatnika lub jego pracowników), jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT naliczonego, w całości lub w części, przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Tylko łączne zaistnienie ww. przesłanek umożliwia objęcie zakresem opodatkowania VAT usług świadczonych nieodpłatnie.

WAŻNE Skoro gmina, udostępniając nieodpłatnie infrastrukturę na rzecz spółki komunalnej, nie występuje w charakterze podatnika VAT, to nieodpłatne udostępnienie infrastruktury przez gminę nie podlega opodatkowaniu VAT.

Analizując natomiast art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, należy zauważyć, że dla ustalenia, czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu VAT na podstawie tego przepisu, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie będzie się wpisywało w cel prowadzonej działalności gospodarczej, to przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu, nie zostanie spełniona. Przy czym za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza) należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Natomiast przez usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy rozumieć te usługi, które są wykonywane nieodpłatnie w związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej podatnika, potrzebami związanymi z funkcjonowaniem prowadzonego przedsiębiorstwa. W tym więc aspekcie winny być rozpatrywane działania podejmowane przez dany podmiot.

Należy podkreślić, że art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT ma zastosowanie tylko do tych spośród usług nieodpłatnych, które spełniają warunek w nim wymieniony, tj. dotyczy tych usług nieodpłatnych, które służą celom innym niż działalność gospodarcza podatnika. Jeśli ww. warunek nie jest spełniony, to nie może być mowy o potraktowaniu usługi świadczonej nieodpłatnie jako usługi odpłatnej i objęcie jej zakresem opodatkowania VAT.

Trzeba jednak podkreślić, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu VAT. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu VAT, musi być wykonana przez podatnika.

Realizacja zadań własnych

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że gmina ma status podatnika VAT czynnego. Należy jednak mieć na uwadze, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że organ władzy publicznej, a takim są m.in. gminy, będzie uznany za podatnika VAT w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań jako organu władzy publicznej, oraz gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań organu władzy publicznej, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym).

Zakres aktywności podejmowanej przez gminę należy interpretować w perspektywie ogólnej zasady, tj. że ich realizacja ma służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. Obowiązywanie tej zasady powoduje, że każde działanie podejmowane przez gminy w imieniu własnym, na własną odpowiedzialność i finansowane z budżetu gminy, a dotyczące mienia gminy, należy uznać za działanie publiczne, służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej (gminy), które jest wykonywane przez gminę jako zadanie własne w ramach władztwa publicznego.

Zatem czynności wynikające z zadań własnych, nałożonych odrębnymi przepisami, realizowane w ramach reżimu publicznoprawnego, z tytułu których gmina nie uzyskuje wpływów, pozostają poza zakresem ustawy o VAT. Są one realizowane przez gminę poza zakresem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a gmina, realizując te czynności, nie występuje w charakterze podatnika VAT, zdefiniowanego w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, w tym zakresie działa bowiem jako organ władzy w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Świadczenie polegające na nieodpłatnym udostępnianiu spółce komunalnej infrastruktury wodociągowej na podstawie umowy użyczenia będzie więc się odbywać w związku z prowadzoną przez gminę działalnością, tj. w celu wykonywania zadań własnych gminy. Tym samym nieodpłatne udostępnianie infrastruktury na rzecz spółki komunalnej na podstawie umowy użyczenia, realizowane w celu wykonywania zadań własnych gminy, niewątpliwie stanowi sprawę publiczną, należącą do sfery działalności gminy (jako organu władzy publicznej).

Skoro gmina, udostępniając nieodpłatnie infrastrukturę na rzecz spółki komunalnej, nie występuje w charakterze podatnika VAT, to nieodpłatne udostępnienie infrastruktury przez gminę nie podlega opodatkowaniu VAT. W analizowanej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, nieodpłatne udostępnianie będzie się bowiem odbywało w związku z wykonywaniem przez gminę zadań publicznych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Podsumowanie

Nieodpłatne udostępnianie infrastruktury wodociągowej na rzecz spółki komunalnej na podstawie umowy użyczenia nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Czynności tej nie należy wykazywać ani w JPK_V7M za październik 2023 r., ani w kolejnych miesiącach trwania umowy użyczenia.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2023 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.266.2023.1.WL). ©℗

Schemat rozliczenia przez gminę nieodpłatnego udostępnienia infrastruktury wodociągowej spółce komunalnej* ©℗

1. Jaki podatek

VAT:

Podatek należny: nie wystąpi (nieodpłatne udostepnienie infrastruktury nie podlega VAT).

Podatek naliczony: nie wystąpi (brak informacji w stanie faktycznym).

2. W jakiej deklaracji wykazać podatek

VAT: Nieodpłatnego udostepnienia infrastruktury nie wykazuje się w JPK_VAT.

* W schemacie rozliczenia zostały pominięte inne zdarzenia/czynności.