Do 31 października przedszkola, szkoły i biblioteki pedagogiczne mogą składać wnioski o środki na wyposażenie i działania promujące czytelnictwo w 2024 r. Następnie organy prowadzące powinny przekazać je do wojewodów, a czas na to mija 20 listopada.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło na ten cel ponad 29,5 mln zł. To kolejna edycja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021– 2025”. Głównym jego celem jest podniesienie poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Kto może otrzymać pomoc

Do składania wniosków uprawnione są:

  • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (z wyłączeniem branżowych II stopnia i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej i zaocznej) oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum;
  • publiczne i niepubliczne przedszkola (w tym oddziały przedszkolne w szkołach) oraz punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego;
  • szkoły polskie i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;
  • publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Na co i ile

Wsparcie finansowe z budżetu państwa jest przeznaczone:

► w przypadku szkół i bibliotek pedagogicznych – na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, realizację działań promujących czytelnictwo;

► w przypadku placówek wychowania przedszkolnego – na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat, realizację działań promujących czytelnictwo.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego zależy od rodzaju placówki i liczby dzieci. Poszczególne rodzaje placówek mogą otrzymać:

► szkoły: liczące do 70 uczniów – 2500 zł, od 71 do 170 uczniów – 3000 zł, powyżej 170 uczniów – 4500 zł;

► placówki wychowania przedszkolnego: jeśli liczba dzieci wynosi do 25 – 1500zł, od 26 do 75 – 2500 zł, więcej niż 75 – 3000 zł;

► szkoły w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą: jeśli liczba uczniów wynosi do 70 uczniów – 3000 zł, od 71 do 170 uczniów – 4000 zł, powyżej 170 uczniów – 12000 zł;

► biblioteki pedagogiczne – 3000 zł.

Wymagany jest wkład własny w wysokości co najmniej 20 proc. kosztów zadania.

Ważne terminy

Wnioski składają dyrektorzy szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego. Muszą to zrobić do 31 października 2023 r. Z kolei organy prowadzące powinny przekazać wnioski do 20 listopada br. do właściwych terytorialnie wojewodów. Jeśli wysyłają je drogą pocztową – powinny zrobić to odpowiednio wcześniej, bo decyduje data wpływu, a wnioski złożone po terminie (jak również niepełne) nie będą rozpatrywane. Co istotne, do wniosku zbiorczego organy prowadzące powinny załączyć uwierzytelnione kopie zaakceptowanych wniosków jednostkowych przedszkoli, szkół czy bibliotek pedagogicznych. Dodatkowo powinny przesłać tabelę zbiorczą w wersji elektronicznej (w pliku Exel): „Zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe”. Organy prowadzące jednostki niebędące jednostkami samorządu terytorialnego do wniosku zbiorczego dołączają też uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Wnioski są do pobrania na stronie: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-edycja-2021-2025.

Na co zwrócić uwagę

Resort edukacji przypomina o konieczności umieszczenia podpisów odpowiednich osób pod przesyłanymi załącznikami. I tak upoważnionymi do działania w imieniu organu prowadzącego są:

  • w przypadku podpisywania wniosku z gminą/miastem – wójt/burmistrz/prezydent (co wynika z art. 46 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy; t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1688),
  • w przypadku podpisywania wniosku z osobą prawną inną niż JST, osobą fizyczną – osoba upoważniona do składania oświadczeń woli,
  • w przypadku podpisywania wniosku z powiatem – dwaj członkowie zarządu (art. 48 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 572).
  • Jakie elementy wyposażenia biblioteki szkoła może sfinansować z dotacji?

Zasadniczo dotacja może być przeznaczona na zmianę aranżacji wnętrza biblioteki oraz stworzenie nauczycielowi bibliotekarzowi warsztatu pracy. Z rozporządzenia z 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1675; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 441) wynika, że szkoły mogą przeznaczyć pieniądze m.in. na zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, zakup oprogramowania dla bibliotek, zakup czytników e-booków, zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia.

  • Na jakie cele promujące czytelnictwo szkoła może wydać pozyskane środki?

Z rozporządzenia wynika, że w ramach promocji czytelnictwa szkoła może sfinansować zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo, organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów. ©℗