Administracja rządowa wciąż boryka się z brakiem chętnych do pracy. Jest poszukiwanych ponad 750 pracowników w 312 urzędach w 155 miejscowościach. Pomóc w znalezieniu kandydatów ma wchodząca jutro w życie ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1195).

Opracował Artur Radwan

Co nowego w służbie cywilnej

Zakres zmiany Tak jest Tak będzie
Proponowane wynagrodzenia dla kandydatów na wolne stanowisko Dyrektor generalny może (ale nie ma takiego obowiązku) w ogłoszeniu na wolne stanowisko podać kwotę proponowanego wynagrodzenia zasadniczego na danym stanowisku. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko musi być obligatoryjnie podawane za każdym razem.
Forma zgłaszania się kandydatów Najczęściej co do zasady kandydaci zgłaszają się do konkursu, przygotowując dokumenty papierowe i wysyłając je pocztą lub składając te dokumenty w biurze podawczym urzędu. Szef służby cywilnej będzie prowadził system teleinformatyczny, który umożliwi:1) zamieszczanie ogłoszeń o naborze oraz o wyniku naboru;2) składanie wymaganych dokumentów, po zastosowaniu zapewnionych w systemie teleinformatycznym sposobów potwierdzenia pochodzenia;3) dokumentowanie przebiegu naboru, w tym oceny kandydatów;4) założenie profilu użytkownika systemu teleinformatycznego.Pozostanie możliwość aplikowania na wolne stanowisko w formie tradycyjnej, czyli wysyłając dokumenty w postaci papierowej do urzędu.
Zatrudnianie cudzoziemców Jeśli dyrektor generalny chce w naborze uwzględnić kandydatów bez polskiego obywatelstwa, musi wcześniej uzyskać zgodę szefa służby cywilnej na danym stanowisku. Najczęściej dotyczyło to stanowisk wspomagających. Dyrektor generalny urzędu, ogłaszając nabór, wskazuje stanowiska pracy, o zatrudnienie na których mogą ubiegać się wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo polskie (wykonuje to na własną odpowiedzialność bez wymaganej zgody szefa służby cywilnej).Jeśli w ogłoszeniu nie znajdzie się zastrzeżenie, że o wakat nie mogą się ubiegać cudzoziemcy, to tacy kandydaci mogą się zgłaszać do konkursu (poprzednio tylko w przypadku wyraźnego zaznaczenia cudzoziemcy mogli ubiegać się o wolne stanowiska w administracji rządowej).
Uelastycznienie czasu pracy i okresu rozliczenia Czas pracy członków korpusu służby cywilnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 8 tygodni.W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy i jej organizacją mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 12 godzin na dobę. W rozkładach tych czas pracy nie może jednak przekraczać średnio 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 12 tygodni. Czas pracy członków korpusu służby cywilnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż 4 miesiące.W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy i jej organizacją mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 12 godzin na dobę. W tych rozkładach czas pracy nie może jednak przekraczać średnio 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż 4 miesiące.
Dodatkowe kompetencje szefa służby cywilnej Prowadzi działania promujące służbę cywilną.
Zmiany w dacie Dnia Służby Cywilnej Święto służby cywilnej nieformalnie obchodzone jest co roku 11 listopada. Członkowie korpusu często z tego tytułu otrzymują dodatkowe nagrody. 17 lutego będzie oficjalnym Dniem Służby Cywilnej.Ustanowiona będzie Odznaka Honorowa za Zasługi dla Służby Cywilnej.Odznakę nadawać będzie premier:1) z własnej inicjatywy lub2) na pisemny wniosek szefa służby cywilnej, lub3) na pisemny wniosek:a) szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,b) członka Rady Ministrów,c) kierownika centralnego organu administracji rządowej,d) wojewody– po zasięgnięciu opinii szefa służby cywilnej.Odznaka będzie nadawana tylko jeden raz.
Zmiana kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej Prowadzone są nabory dla słuchaczy do KSAP. Naukę mogą podjąć osoby, które w tym czasie nie pracują i mają do 32 lat. Kształcenie trwa 1,5 roku. Umożliwienie prowadzenia kształcenia dualnego. Premier może zdecydować, że będzie prowadzony nabór na dotychczasowych zasadach, ale bez limitu 32 lat, albowprowadzić kształcenie dualne, które też docelowo będzie trwało 1,5 roku, ale w tym przez 5 miesięcy w trakcie pracy w urzędzie będą zjazdy tygodniowe lub dwutygodniowe w KSAP, a także miesiąc praktyk zagranicznych przy jednoczesnym zatrudnieniu w urzędzie administracji rządowej.