Stawka wynagrodzenia egzaminatora będzie określana dla grupy ocenianych zadań, a nie jak jest obecnie – dla pojedynczego zadania. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra edukacji i nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. Został on skierowany do konsultacji.

Przykładowo płaca za sprawdzenie, przy wykorzystaniu e-oceniania, egzaminu ósmoklasisty w przypadku zadań z matematyki ma wynieść 0,118 proc. stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego mającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

Natomiast za ocenę zadań z języka obcego nowożytnego egzaminator zarobi 0,142 proc. wskazanej stawki. Wyższe kwoty otrzymają osoby sprawdzające za pomocą narzędzi elektronicznych arkusze maturzystów. W tym przypadku stawki również zależą od przedmiotu i tak za grupę zadań z matematyki będzie to np. 0,313 proc., a za język obcy np. 0,200 proc. (daje to kwoty rzędu 5,3 zł –14,2 zł za grupę zadań, ale licząc na podstawie tegorocznej stawki wynagrodzenia nauczyciela, która w przyszłym roku może ulec zmianie).

Prace nad rozporządzeniem w sprawie wynagrodzeń egzaminatorów są spowodowane wprowadzeniem tzw. e-oceniania egzaminów zewnętrznych. Od 2024 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne będą sukcesywnie wdrażały narzędzia elektroniczne służące do sprawdzania prac egzaminacyjnych uczniów i maturzystów. Umożliwią one m.in. ocenianie zeskanowanych prac na domowych komputerach egzaminatorów, bez konieczności sprawdzania ich w ośrodkach egzaminacyjnych. Pozwoli to też na automatyczne gromadzenie wyników oceniania w wersji elektronicznej, wspomaganie kontroli jakości oceniania, raportowanie procesu sprawdzania arkuszy oraz wymianę informacji między egzaminatorami a zespołem nadzorującym ich pracę.

Jak informował DGP (pisaliśmy o tym: „Egzaminator sprawdzi maturę, nie wychodząc z domu”, DGP nr 162/2023), e-ocenianie ma zostać wdrożone od roku szkolnego 2023/2024 do sprawdzania egzaminów ósmoklasisty z matematyki i języka obcego nowożytnego, a następnie od roku szkolnego 2024/2025 w przypadku egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym z matematyki i języka obcego nowożytnego.

Z wyjaśnień Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że wszystkie zadania otwarte zawarte w danym arkuszu egzaminacyjnym zostaną podzielone na grupy zadań do sprawdzenia przez danego egzaminatora. – Taka organizacja sprawdzania prac egzaminacyjnych jest korzystna ze względu na specjalizację egzaminatorów w ocenianiu rozwiązań określonych rodzajów zadań – wyjaśnia resort.©℗