Jaki organ może dokonać rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych?Jako organ pierwszej instancji zasadniczo właściwy do ustalenia linii brzegowej na odcinku niezbędnym do zachowania ciągłości naturalnego cieku wodnego jest starosta. Natomiast jego decyzje weryfikuje dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Jest to o tyle istotne, że wody płynące zawsze stanowią własność Skarbu Państwa, a prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ma władztwo publiczne do wykonywania uprawnień właścicielskich, pozostawiając dyrektorom RZGW jedynie zakres uprawnień administracyjnych. Przy czym jak wynika z wyroku WSA w Krakowie z 28 stycznia 2014 r. (sygn. akt II SA/Kr 1408/13) dyrektor, RZGW może realizować uprawnienia dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w imieniu prezesa KZGW.
Podstawę wydania decyzji przez starostę stanowi natomiast art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), przy czym ustalenie linii brzegu następuje na podstawie dostarczonego przez wnioskodawcę projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych. Biorąc pod uwagę, że działki turystyczne lub budowlane z bezpośrednim dostępem do linii brzegowej zbiorników wodnych są najbardziej atrakcyjne cenowo i inwestycyjnie, precyzyjne wyznaczenie ich granic geodezyjnych ma zasadnicze znaczenie. W wyroku WSA w Krakowie z 27 września 2013 r. (sygn. akt II SA Kr 353/15) wskazano bowiem, ze jeżeli wody cieku naturalnego zajmą trwale w sposób naturalny grunt niestanowiący własności właściciela wody, grunt ten staje się własnością właściciela wody, czyli Skarbu Państwa. Z kolei z par. 9 ust. 3a rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 542 ze zm.) wynika, że grunt zajęty przez ciek naturalny stanowi odrębną działkę ewidencyjną w granicach linii brzegu, niezależnie od tego, czy wody w tym cieku płyną korytem naturalnym, czy korytem uregulowanym. Jeżeli aktualizacja operatu ewidencyjnego gruntów wymaga wyjaśnień, starosta zobligowany jest przeprowadzić postępowanie administracyjne i wydać decyzję.
Prof. Bogumił Szmulik radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Szmulik i Wspólnicy sp. k.