Uchwałę o przyznaniu wójtowi jednorazowej nagrody uznaniowej za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w wysokości 30 proc. wynagrodzenia brutto podjęła rada gminy. Czy rada mogła przyznać taki dodatek?
EKSPERT RADZI
Nie, ponieważ nagroda uznaniowa za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej może być przyznana wyłącznie pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu w urzędzie na podstawie umowy o pracę lub powołania. Tak wynika z art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.). Zgodnie z tym przepisem pracownikowi samorządowemu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę. Wskazany art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.s. wymienia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania (tj. zastępców: wójta, burmistrza, prezydenta miasta, skarbnika) oraz umowy o pracę. Natomiast wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest zatrudniony na podstawie wyboru. Wynika to wprost z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c u.p.s. Rada gminy jest wprawdzie zobowiązana do ustalenia wynagrodzenia wójta, ale nie ma uprawnienia do przyznania mu jednorazowej nagrody uznaniowej za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
Pogląd ten potwierdza wyrok WSA w Warszawie z 12 stycznia 2015 r. (sygn. akt II SA/Wa 852/14, www.orzeczenia.nsa.gov.pl). W orzeczeniu tym sąd stwierdził, że skoro wybór nie został wskazany przez ustawodawcę w art. 36 ust. 6 u.p.s. jako uprawniający do nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, to pracownicy zatrudnieni na tej podstawie nie mogą otrzymywać takich świadczeń. Również żadne inne przepisy nie dają podstawy do przyznania pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru takich nagród.
Warszawski sąd administracyjny wskazał, że w tej sytuacji należy uznać, iż podjęta uchwała o przyznaniu wójtowi nagrody narusza w sposób istotny art. 36 ust. 6 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.s. Dlatego warszawski sąd administracyjny stwierdził jej nieważność.
Podobnie uznał wojewoda łódzki w rozstrzygnięciu nadzorczym z 6 sierpnia 2010 r. (znak: PNK.I-0911/327/2010, LEX nr 590860), w którym stwierdził, że ani ustawa o pracownikach samorządowych, ani ustawa o samorządzie gminnym nie zawiera delegacji dla rady gminy do podjęcia uchwały w sprawie przyznania nagrody wójtowi.
Warto też wskazać na charakter tego składnika pensji. Warunki przyznawania i sposób wypłacania nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej mogą być określone w regulaminie wynagradzania. Nagroda jest takim składnikiem wynagrodzenia, który nie ma charakteru roszczeniowego (odmiennie niż premia), lecz uznaniowy. Jej przyznanie zależy więc wyłącznie od woli pracodawcy. Jeśli ten nie przewidzi nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w regulaminie wynagradzania, należy przyjąć, że wówczas taka nagroda nie powinna być przyznana pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu w danej jednostce.
Podstawa prawna
Art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 36 ust. 6 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).
Art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.).