Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa - poinformowało we wtorek biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP.

Ustawa - jak wyjaśniono w informacji Kancelarii Prezydenta RP - ma na celu przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Wskazano, że wprowadzane ustawą świadczenie będzie przysługiwało w kwocie 300 zł miesięcznie, a kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Napisano, że świadczenie uzyskają osoby, które: pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej dwie kadencje, lecz nie mniej niż osiem lat; uzyskały odpowiedni wiek (60 lat - kobiety, 65 lat - mężczyźni); nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Dodano, że przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Zgodnie z ustawą świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór określi rozporządzenie ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej. Wniosek o przyznanie świadczenia będzie składany w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku o przyznanie świadczenia - jak poinformowano - należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji. Jeżeli wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Świadczenie pieniężne będzie przyznawał i wypłacał prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w drodze decyzji.

Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2023 r. (PAP)

autorka: Ewa Wesołowska

ewes/ mmu/