Urząd Regulacji Energetyki (URE) udostępnił formularz sprawozdawczy za grudzień 2022 r. wraz z objaśnieniami. Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, w tym tych samorządowych, mają czas do 31 marca br. na przesłanie prezesowi URE informacji o poziomie zużycia energii elektrycznej oraz o działaniach podejmowanych w celu jego ograniczenia o 10 proc. względem średniorocznego zużycia z lat 2018–2019.

Tylko elektronicznie

Formularz należy przesłać do URE w formie pliku PDF oraz edytowalnego pliku Excel za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu na platformie ePUAP. Nie ma możliwości złożenia sprawozdania w formie papierowej. Dokument powinien być opatrzony podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami reprezentacji jednostki sektora finansów publicznych lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
Poza podstawowymi danymi adresowymi w formularzu należy wskazać średnioroczne zużycie energii elektrycznej w latach 2018–2019 (wyrażone w kilowatogodzinach) – obliczone według wzoru wskazanego przez URE w objaśnieniach – oraz zużycie prądu od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Po wprowadzeniu wartości formularz automatycznie wskaże, o ile energii elektrycznej mniej powinna zużyć dana jednostka i czy osiągnięto cel – 10 proc. W objaśnieniach URE wskazuje, że należy raportować jedynie energię za obiekt, który jest użytkowany przez jednostkę – nie podlega sprawozdawaniu zużycie prądu w budynkach, które są wynajmowane czy dzierżawione innemu podmiotowi. Jeśli przesłany formularz będzie zawierał błędy, kierownik powinien niezwłocznie przesłać go raz jeszcze z oznaczeniem, które dane uległy zmianie. Poza twardymi danymi dotyczącymi poziomu zużycia prądu dokument zawiera kolumnę na wskazanie, jakie działania zostały podjęte przez kierownika jednostki dla realizacji ustawowego obowiązku.

Szczególne przypadki

Jeśli jednostka rozpoczęła działalność po 1 stycznia 2018 r., zsumowane odczyty zużycia energii elektrycznej należy podzielić przez liczbę miesięcy do końca 2019 r. Natomiast w przypadku, gdy jednostka rozpoczęła działalność po 31 grudnia 2019 r., należy zaznaczyć to w formularzu, a w kolumnie z wartością zużycia wpisać 0,00. Kierownik powinien również poinformować URE o ewentualnej zmianie siedziby jednostki. Do obliczeń zużycia energii w okresie 2018–2019 i w grudniu 2022 r. należy przyjąć jednakowy stan lokalowy i materialny według stanu na koniec 2019 r. Powinny mieć to na uwadze te jednostki, które w okresie sprawozdawczym realizowały inwestycje mające wpływ na zużycie – np. zwiększyły powierzchnię urzędu. URE wskazało także sposób obliczenia zużycia dla tych jednostek, które nie rozliczają się za zużyty wolumen energii, a więc znają tylko wartość płaconej kwoty. W wyjaśnieniach przypomniano również, że do wyliczeń nie bierze się pod uwagę energii zużytej przez urządzenia techniczne i instalacje zapewniające ciągłość działania infrastruktury informatycznej, w budynkach wykorzystywanych na potrzeby obronności państwa i w obiektach stanowiących infrastrukturę krytyczną. ©℗