Do zmiany przepisów obliguje nas dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Unijne regulacje m.in. rozszerzają wymagania dotyczące parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia, modyfikują zasady prowadzenia monitoringu jakości wody, zobowiązują państwa członkowskie do wykonywania oceny strat wody czy też wprowadzają obowiązek podejścia do bezpieczeństwa wody opartego na ryzyku.
Aby spełnić te wymagania, MI przygotowało w sierpniu ubiegłego roku projekt nowelizacji nakładający na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i samorządy szereg nowych obowiązków (pisaliśmy o tym w artykule „Kto zapłaci za lepszą wodę?”, DGP nr 159/2022). W toku uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania spłynęło ponad 400 uwag. Resort uwzględnił część z nich i przedstawił nową wersję projektu.