Rozprawa zdalna, protokół w formie audio-wideo, ale również dodatkowa możliwość zawieszenia postępowania czy rozszerzenie możliwości wniesienia sprzeciwu przez prokuratora również od ostatecznych postanowień – to główne założenia nowych przepisów.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, który właśnie został skierowany do konsultacji społecznych. W założeniach (o których pisaliśmy w tekście „Postępowania administracyjne mają przyspieszyć”, DGP nr 183/2022) zapowiadano m.in. wprowadzenie doręczeń na adres skrytki pocztowej, protokoły w formie nagrań oraz możliwość przeprowadzenia rozprawy zdalnej.
Opublikowany właśnie projekt zakłada również inne zmiany, np. wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym organ właściwy w momencie wszczęcia postępowania ma takim pozostać aż do wydania ostatecznej decyzji lub postanowienia, nawet jeśli podstawy właściwości uległyby zmianie. Podobnie w zakresie wyłączenia – organ, do którego przekazano sprawę na skutek wyłączenia innego, podległego, pozostaje właściwy aż do zakończenia postępowania w danej instancji.
W zakresie spraw dotyczących praw zbywalnych czy podlegających dziedziczeniu obecne przepisy przewidują możliwość wstąpienia następców prawnych oraz zarządcy sukcesyjnego (tego ostatniego w sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa) do toczącego się postępowania dopiero w przypadku śmierci strony lub zbycia przez nią prawa. Nowelizacja z kolei przewiduje, że na wniosek strony, która wszczęła postępowanie, oraz za zgodą podmiotu, który chce wstąpić w jej miejsce, organ będzie mieć możliwość dopuszczenia również jej równolegle w charakterze strony.
Projekt nowelizuje również przepisy dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego, dodając obok sytuacji, w których organ musi je zawiesić (np. w przypadku śmierci, wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego czy konieczności uzyskania stanowiska innego organu), możliwość zawieszenia z innej przyczyny, o ile przeszkoda jest długotrwała, istotna i niezależna od organu prowadzącego sprawę oraz uniemożliwia prowadzenie postępowania.
Ogranicza również możliwość wnoszenia zażaleń – nie będą one przysługiwać na postanowienia w sprawie sprostowań i wyjaśnień postanowień, od których nie przysługuje zażalenie. Z kolei organ rozpatrujący sprawę po wniesieniu odwołania nie będzie mógł uchylić decyzji wydanej z naruszeniem przepisów dotyczących wyłączenia organu, jeżeli w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej. Zaś prokurator będzie mógł wnieść sprzeciw również od ostatecznych postępowań lub rozstrzygających je co do istoty. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt ustawy skierowany do konsultacji społecznych