Sposób załatwienia wniosku o dodatek osłonowy w drodze decyzji administracyjnej został przez ustawodawcę ograniczony do określonych sytuacji, m.in. tych, gdy organ odmawia przyznania dodatku osłonowego lub świadczenie zostało uznane za nienależnie pobrane.

Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gliwicach, który rozpatrywał skargę dotyczącą dodatku osłonowego. Prezydent miasta przyznał go w lutym tego roku, a w marcu wnioskujący o świadczenie zwrócił się do niego z kolejnym wnioskiem – o wszczęcie postępowania administracyjnego, bo jak wskazał, nie otrzymał decyzji w tej sprawie. W piśmie wysłanym do mężczyzny w kwietniu prezydent wyjaśnił, że zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.) jego przyznanie nie wymaga wydania decyzji, organ przysyła jedynie wnioskodawcy informację na podany we wniosku adres poczty elektronicznej (a gdy nie został on wpisany, powiadamia o możliwości jej odebrania).
Mimo to mężczyzna postanowił złożyć skargę na podjętą przez prezydenta czynność. Zarzucił w niej naruszenie art. 39 kodeksu postępowania administracyjnego przez zaniechanie doręczenia decyzji o przyznaniu dodatku osłonowego. WSA w Gliwicach oddalił jego skargę, uznając, że nie była zasadna. Podkreślił, że w art. 2 ust. 11 ustawy wprost wskazano, że przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. W dalszej części tego przepisu określono, że jest ona niezbędna w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia oraz stwierdzania, że było nienależnie pobrane. W ocenie WSA przytoczone przepisy nie budzą wątpliwości. Forma załatwienia wniosku w formie decyzji administracyjnej została szczegółowo w nich uregulowana, a żadna z przewidzianych sytuacji nie nastąpiła w rozpatrywanej sprawie.
Sąd dodał, że spór między wnioskodawcą a prezydentem miasta dotyczy nie tylko formy przyznania dodatku osłonowego, lecz także sposobu przekazania informacji w tej kwestii. Skarżący domaga się bowiem respektowania przez organ art. 39 k.p.a. Jak wyjaśnia WSA, ustawa z 17 grudnia 2021 r. wprowadziła szczególne uregulowania dotyczące doręczenia informacji. Zgodnie z art. 2 ust. 2 jest ona wysyłana na adres e-mailowy, a jeśli nie został podany, to przy składaniu wniosku wójt, burmistrz lub prezydent miasta powiadamia o możliwości jej odebrania. To oznacza, że wspomniany przepis wyłącza stosowanie art. 39 k.p.a. W tym przypadku wnioskodawca w odpowiedniej rubryce formularza, zamiast adresu poczty elektronicznej, wpisał adnotację „nie dotyczy” i w związku z tym należało go poinformować o możliwości odebrania informacji. Wprawdzie z akt sprawy nie wynika, czy mężczyzna został o tym powiadomiony w momencie składania wniosku, ale w piśmie, które otrzymał w kwietniu br., taka informacja się znalazła. Dlatego można uznać, że organ ostatecznie wskazał skarżącemu, że informację o przyznaniu dodatku może odebrać bezpośrednio w urzędzie, co więcej pismo w tej sprawie zostało mu doręczone zgodnie z art. 39 k.p.a. ©℗

orzecznictwo

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 26 sierpnia 2022 r., sygn. akt II SA/Gl 786/22 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia