Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gliwicach, który rozpatrywał skargę dotyczącą dodatku osłonowego. Prezydent miasta przyznał go w lutym tego roku, a w marcu wnioskujący o świadczenie zwrócił się do niego z kolejnym wnioskiem – o wszczęcie postępowania administracyjnego, bo jak wskazał, nie otrzymał decyzji w tej sprawie. W piśmie wysłanym do mężczyzny w kwietniu prezydent wyjaśnił, że zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.) jego przyznanie nie wymaga wydania decyzji, organ przysyła jedynie wnioskodawcy informację na podany we wniosku adres poczty elektronicznej (a gdy nie został on wpisany, powiadamia o możliwości jej odebrania).
Mimo to mężczyzna postanowił złożyć skargę na podjętą przez prezydenta czynność. Zarzucił w niej naruszenie art. 39 kodeksu postępowania administracyjnego przez zaniechanie doręczenia decyzji o przyznaniu dodatku osłonowego. WSA w Gliwicach oddalił jego skargę, uznając, że nie była zasadna. Podkreślił, że w art. 2 ust. 11 ustawy wprost wskazano, że przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. W dalszej części tego przepisu określono, że jest ona niezbędna w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia oraz stwierdzania, że było nienależnie pobrane. W ocenie WSA przytoczone przepisy nie budzą wątpliwości. Forma załatwienia wniosku w formie decyzji administracyjnej została szczegółowo w nich uregulowana, a żadna z przewidzianych sytuacji nie nastąpiła w rozpatrywanej sprawie.