Do końca 2024 r. zostanie wydłużony termin na osiągnięcie wymaganych nowymi przepisami kwalifikacji dla osób stojących na czele specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Tak zakłada kolejna, uaktualniona wersja projektu nowelizacji ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249), która została pozytywnie zaopiniowana na ostatnim posiedzeniu przez zespół ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST).
Zaproponowane przez resort rodziny regulacje przewidują, że osoby kierujące specjalistycznymi ośrodkami są zobowiązane mieć specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Muszą też mieć co najmniej trzyletni staż w pomocy społecznej, w tym minimum roczny w instytucjach lub placówkach realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej lub nie mniej niż trzy lata stażu w tych instytucjach lub placówkach. W przepisach przejściowych zapisano, że osoby obecnie będące kierownikami specjalistycznych ośrodków będą zobligowane do spełnienia wymogów dotyczących kwalifikacji nie później niż do końca tego roku. Z uwagi na to, że proces legislacyjny jeszcze się nie zakończył i nie wiadomo, kiedy nowelizacja ustawy wejdzie w życie, resort zdecydował się jednak wydłużyć datę osiągnięcia odpowiednich kwalifikacji dla kierowników. W efekcie będą mieli na to czas do 31 grudnia 2024 r.
Inna zmiana, która pojawiła się w najnowszej wersji projektu, dotyczy działalności grupy diagnostyczno-pomocowej (teraz funkcjonującej pod nazwą „grupa robocza”). Jeśli przy realizowaniu procedury Niebieskiej karty napotka ona trudności – zwłaszcza gdy zaistnieją okoliczności wyłączenia wymienione w art. 24 i 25 kodeksu postępowania administracyjnego, np. zależność służbowa między ofiarą lub sprawą przemocy a członkiem grupy – będzie można wystąpić do wojewody o wyznaczenie innej gminy właściwej do jej prowadzenia (co do zasady jest nią gmina zamieszkania osoby doznającej przemocy). Wojewoda będzie miał siedem dni na podjęcie rozstrzygnięcia w sprawie takiego wniosku i jeśli go uwzględni, wskaże jako właściwą gminę sąsiednią – chyba że w niej również zachodzą okoliczności mające wpływ na realizację procedury Niebieskiej karty.
Zmodyfikowane zostały również przepisy nowelizacji, które mówią o obowiązkowym uczestnictwie w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Osoba wchodząca w jego skład, która nie będzie mogła wziąć udziału w spotkaniu, będzie musiała zgłosić to do przewodniczącego zespołu przynajmniej na dwa dni robocze przed zaplanowaną datą. Resort dodał w tym miejscu przepis stanowiący, że niedotrzymanie tego terminu będzie mogło być usprawiedliwione szczególną sytuacją, np. obłożną chorobą lub zdarzeniem losowym.
Co istotne, to nie koniec zmian w projekcie, bo w trakcie posiedzenia zespołu KWRiST ustalono, że zostanie w nim uwzględniona jedna z uwag, którą zgłosił Związek Powiatów Polskich (ZPP).
– Chodzi o wprowadzenie przepisu przejściowego, który przez jakiś czas utrzyma w mocy dotychczasowe uchwały rad gmin regulujące tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków zespołów interdyscyplinarnych, tak aby mogły podjąć nowe – mówi Bernadeta Skóbel z ZPP.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy po konsultacjach