Tak zakłada kolejna, uaktualniona wersja projektu nowelizacji ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249), która została pozytywnie zaopiniowana na ostatnim posiedzeniu przez zespół ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST).
Zaproponowane przez resort rodziny regulacje przewidują, że osoby kierujące specjalistycznymi ośrodkami są zobowiązane mieć specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Muszą też mieć co najmniej trzyletni staż w pomocy społecznej, w tym minimum roczny w instytucjach lub placówkach realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej lub nie mniej niż trzy lata stażu w tych instytucjach lub placówkach. W przepisach przejściowych zapisano, że osoby obecnie będące kierownikami specjalistycznych ośrodków będą zobligowane do spełnienia wymogów dotyczących kwalifikacji nie później niż do końca tego roku. Z uwagi na to, że proces legislacyjny jeszcze się nie zakończył i nie wiadomo, kiedy nowelizacja ustawy wejdzie w życie, resort zdecydował się jednak wydłużyć datę osiągnięcia odpowiednich kwalifikacji dla kierowników. W efekcie będą mieli na to czas do 31 grudnia 2024 r.