Prezydent podpisał nowelizację ustawy dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST), która umożliwia przekazanie JST dodatkowo 13,67 mld zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), poinformowała Kancelaria Prezydenta.

"Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu przedłożonej ustawy zasadniczymi celami tego aktu są:

- wsparcie finansowe w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego, umożliwienie JST silniejszego włączenia się w zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców

- umożliwienie JST dążenia do maksymalnego wykorzystania ich możliwości inwestycyjnych przy jednoczesnym zachowaniu ich bezpieczeństwa finansowego" - czytamy w komunikacie.

Środki mają wpłynąć do budżetów JST jeszcze w tym roku. Samorządy mają otrzymać łącznie 13,67 mld zł, przy czym 7,8 mld zł ma zostać podzielonych proporcjonalnie udziału JST w podatku PIT, pozostałe - w zależności od statusu JST.

Ustawa zakłada rozwiązania obligujące jednostki samorządu terytorialnego do przeznaczenia w latach 2022-2025 na poprawę efektywności energetycznej lub rozwój odnawialnych źródeł energii wymienione równowartość 15% kwoty otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nowela dostosowuje reguły fiskalne obowiązujące JST do obecnej sytuacji ekonomiczno-finansowej - wprowadza czasowe preferencje w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz limitu długu.

Wprowadzane zmiany zakładają przedłużenie możliwości bilansowania części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego na lata 2023-2025 wolnymi środkami będącymi w dyspozycji JST oraz możliwość niespełnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, pod warunkiem, gdy łączna kwota długu nie przekroczy 100% jej dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym oraz powiększonych o planowane przychody nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Dodatkowo JST będzie mogła przekroczyć indywidualny limit spłaty zobowiązań wyłącznie w przypadku, gdy taka sytuacji nie zagrozi realizacji zadań publicznych.

Nowela wydłuża o rok okres wydatkowania środków otrzymanych z budżetu państwa przez gminy w roku 2021 na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji.

Jednocześnie nowelizacja wprowadza ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim polega na zwiększeniu do 5,75% wysokości udziału związku metropolitalnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego.

Nowela wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

(ISBnews)