TEZA: Terminy wskazane w par. 3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej są procesowymi terminami instrukcyjnymi. Ich naruszenie automatycznie nie stwarza ani dla komisji, ani dla uczestników postępowania konkursowego żadnych konsekwencji.
Sygn. akt I OSK 1566/14
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
z 30 grudnia 2014 r.
STAN FAKTYCZNY
Wójt gminy Jeleśnia pismem z 4 czerwca 2013 r. wystąpił do uprawnionych podmiotów o delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w sprawie wyboru dyrektora szkoły. Wyznaczył termin na dokonania tych czynności do 17 czerwca 2013 r. Śląski kurator oświaty w piśmie z 18 czerwca 2013 r. wyznaczył swoich delegatów i poinformował o tym wójta, przesyłając informację faksem oraz 18 czerwca 2013 r. za pośrednictwem poczty. Wójt zarządzeniem z 18 czerwca 2013 r. ustalił skład komisji konkursowej bez przedstawicieli kuratora oświaty. Wojewoda śląski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność zarządzenia. W uzasadnieniu stwierdził, że akt ten określa skład komisji konkursowej z istotnym naruszeniem art. 36a ust. 6 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.; dalej: u.s.o.). Naruszenie to polega na pominięciu w składzie komisji dwóch przedstawicieli kuratora oświaty.
Wójt zaskarżył akt nadzoru do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Ten skargę oddalił. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że powołanie komisji konkursowej z pominięciem w jej składzie przedstawicieli śląskiego kuratora oświaty stanowiło istotne naruszenie art. 36a ust. 6 u.s.o.
Wójt gminy Jeleśnia od tego wyroku złożył skargę kasacyjną. W jej uzasadnieniu wskazał, że kurator oświaty nie desygnował przedstawicieli do komisji konkursowej, uniemożliwiając organowi prowadzącemu szkołę powołanie ich do składu komisji, doszłoby bowiem do naruszenia warunków konkursu określonych w par. 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. nr 60, poz. 373 ze zm.). Podniósł, że zgodnie z par. 3 rozporządzenia posiedzenie komisji konkursowej nie może odbyć się później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, a termin ten został ustalony na 19 czerwca 2013 r. Ponadto ustalenie terminu i miejsca posiedzenia komisji ma nastąpić przez powiadomienie na piśmie członków komisji konkursowej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia tej komisji. Skarżący wskazał, że przepisy rozporządzenia nie przewidują możliwości przedłużenia konkursu, a działanie wójta zmierzające do przedłużenia terminu składania kandydatur na członków komisji wiązałoby się z naruszeniem przepisów i unieważnieniem konkursu oraz rozpisaniem nowego konkursu.
Naczelny Sąd Administracyjny skargę kasacyjną oddalił.
UZASADNIENIE
Ustawa o systemie oświaty, wprowadzając obowiązek konkursowego wyznaczenia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, nie określiła żadnych terminów prac komisji ani nie przewidziała żadnych negatywnych skutków dla kandydata związanych z czasem trwania postępowania. Przeciwnie, ustawa ta w art. 36a ust. 3 ustanowiła zasadę, że wyłonionemu w drodze konkursu kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska, chyba że organ sprawujący nadzór pedagogiczny zgłosił zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2. Oznacza to, że jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie unieważnione i organ nadzoru pedagogicznego nie zgłosił zastrzeżeń, to istnieje prawny obowiązek powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Zasada ta ma także odwrotne znaczenie, tzn. nie można skutecznie kwestionować powierzenia takiego stanowiska, jeżeli w przewidzianym trybie nie unieważniono postępowania konkursowego lub organ nadzoru zgłosił zastrzeżenia po upływie ustawowego terminu.
Paragraf 3 ust. 1 rozporządzenia stwierdza, że przewodniczący komisji ustala termin i miejsce posiedzenia komisji, o czym powiadamia na piśmie członków komisji oraz kandydatów, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. Paragraf 3 ust. 2 stanowi zaś, że posiedzenie komisji odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu konkursu. Przepisy te nie określają żadnych skutków niedochowania określonych w nich terminów. Celem tych regulacji było tylko zapewnienie sprawnego toku pracy komisji konkursowej. Nie da się z nich wyprowadzić wniosku, że przekroczenie omawianych terminów ma prowadzić do wygaśnięcia prawa do dalszego prowadzenia postępowania konkursowego oraz że przesłanką do skutecznego powierzenia obowiązków dyrektora szkoły jest zachowanie ich przez komisję konkursową. Terminy te pełnią rolę środka dyscyplinującego i mają zapewnić sprawność działania prac komisji.