Istnieje możliwość wprowadzenia załącznika pierwszego, przewidującego podawanie ogólnej liczby w poszczególnych kategoriach niepełnosprawności. Wprowadzenie drugiego w świetle RODO będzie nielegalne.
Aby dogłębnie odpowiedzieć na pytanie, należy sięgnąć do art. 38 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: u.f.z.o.), w którym postanowiono, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala m.in. tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz sposób przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w jej rozliczeniu. Organ ma prawo do przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem i rozliczaniem wykorzystania dotacji. Upoważnienie ustawowe nie daje mu jednak całkowitej swobody w kształtowaniu postanowień uchwały dotacyjnej, w tym wymogów dotyczących danych osobowych.