Kandydat na dyrektora szkoły jest wyłaniany w wieloetapowej procedurze na okres pięciu lat szkolnych. Konkurs na szefa tej placówki organizuje organ prowadzący, czyli włodarz lub zarząd powiatu/województwa. To zasada, od której ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1079; dalej: u.p.o.) nie przewiduje żadnego wyjątku. Złożenie co najmniej jednej formalnie ważnej oferty zobowiązuje organ prowadzący do przeprowadzenia całego postępowania konkursowego, włącznie z częścią merytoryczną i głosowaniem nad kandydaturą. W trybie pozakonkursowym organ prowadzący może w porozumieniu z kuratorem oświaty i szkolnymi radami wyłonić kandydata tylko wtedy, gdy do konkursu nikt się nie zgłosi albo nie zostanie on rozstrzygnięty. Zasadniczo powierzenie stanowiska dyrektora szkoły następuje na pięć lat szkolnych, licząc od 1 września danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach okres ten może być krótszy. Ale zgodnie z prawem oświatowym nie dłuższy. Wyłom od tej zasady wprowadzono jednak na czas pandemii, a przepisem, który wyjątkowo przewiduje przedłużenie okresu sprawowania funkcji dyrektora, jest par. 11ha pkt 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 421, dalej: r.s.s.r.). Regulacja ta upoważnia organ prowadzący do wydłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły do 31 sierpnia 2022 r., a nawet do 31 sierpnia 2026 r. Formalnie to wyjątkowe uprawnienie (uzasadnione pandemią) autoryzował dodatkowo art. 34 ustawy z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1116). W przepisie tym ustawodawca potwierdził wydłużenie czasu pełnienia funkcji do końca okresu, na jaki został on przedłużony. Kolejne wydłużenie kadencji, tym razem związane z napływem uchodźców wojennych z Ukrainy, przewiduje zaś projekt nowelizacji specustawy ukraińskiej (druk nr 2290). 26 maja 2022 r. odbyło się pierwsze czytanie tego projektu. Przewiduje on wydłużenie przedłużenia kadencji dyrektorowi do 31 sierpnia 2023 r. bez konieczności przeprowadzania konkursu. Uznano bwoiem, że przeprowadzanie konkursu w okresie znacznego napływu do placówek dzieci uchodźców wojennych może tylko dodatkowo dezorganizować jej funkcjonowanie. Co do zasady ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu. Obecnie obowiązujące przepisy u.p.o. dotyczące wyboru szefa szkoły stanowią dokładną kopię wcześniejszej ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1116). Przez to ustawodawca na grunt nowych regulacji zaszczepił stare problemy. Nie uzupełnił także istniejących dotychczas luk prawnych. To wszystko sprawia, że procedura przeprowadzania rekrutacji na dyrektora szkoły nie jest łatwa. A trzeba pamiętać, że powierzenie danej osobie tego stanowiska jest możliwe tylko wskutek prawidłowo przeprowadzonego postępowania.