Poza tym proponowane zmiany dostosowują polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Uproszczona zostanie procedura wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków. Doprecyzowane będą dotychczasowe obowiązki gmin, m.in. jeśli chodzi o ewidencjonowanie i sprawozdawczość dotyczącą gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym z instalacji przydomowych oczyszczalni. Obecnie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) nakłada co prawda obowiązek wyposażenia nieruchomości w przydomowe oczyszczalnie, ale nie reguluje kwestii dotyczących obowiązków właścicieli nieruchomości oraz władz gminy w zakresie pozbywania się osadów ściekowych.
W konsekwencji – jak oceniają autorzy projektu – prowadzi to do nieprawidłowości. Regulamin gminy będący aktem prawa miejscowego nie określa obecnie zasad dotyczących m.in. częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. – Brak zasad dotyczących postępowania z osadami ściekowymi z instalacji przydomowych sprawia, iż w wielu gminach brakuje podmiotów, które odbierają je od właścicieli nieruchomości – podkreślono w uzasadnieniu. Dlatego wprowadzony ma zostać obowiązek udokumentowania przez właściciela nieruchomości korzystania z usług gminnej jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy odbierającego komunalne osady ściekowe. Projekt uzupełnia też przepisy dotyczące funkcjonowania systemu obsługi ścieków, dowożonych do oczyszczalni specjalnym taborem, w zależności od wielkości aglomeracji, z której pochodzą.
Reklama
Nowela doprecyzowuje też przepisy dotyczące procedur sprawozdawczych związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Reguluje także kwestie powiązania go z wieloletnimi planami rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowo -kanalizacyjnych. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów