*Dawid Czesyk - zastępca prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie; przewodniczący Komisji Legislacji i Orzecznictwa Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
Przepisy samorządowych ustaw ustrojowych zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali (prawo szczegółowe znajduje zastosowanie przed prawem ogólnym) powinny być interpretowane pomocniczo. Mimo że ustawodawca w drodze art. 52 specustawy ukraińskiej nie określił organu, który posiada kompetencję podjęcia decyzji o zorganizowaniu transportu dzieci i uczniów do szkół i placówek, należy zwrócić uwagę na treść art. 12 ust. 5 omawianej ustawy. Zgodnie ze wskazanym przepisem zakres pomocy dla obywateli Ukrainy określa w drodze uchwały organ stanowiący.