Z nieodwracalnością skutków prawnych mamy do czynienia na gruncie postępowania nadzwyczajnego, jakim jest postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji. Zgodnie z art. 156 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:
1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;