Uzasadnienie decyzji to nie tylko jej obligatoryjna część, ale także bardzo ważny jej element. Dlatego nie może być potraktowane przez organ jedynie jako formalne spełnienie wymogów procedury, co nierzadko się zdarza. Uzasadnienie ma przekonać stronę do tego, że jej sprawa została należycie rozpoznana, a rozstrzygnięcie jest słuszne. Warto też pamiętać, że błędy w umotywowaniu decyzji mogą niekiedy stanowić podstawę do jej wzruszenia w procedurze odwoławczej albo sądowoadministracyjnej. Analiza uzasadnienia decyzji może bowiem doprowadzić do ustalenia, że organ nie dokonał rzetelnych ustaleń faktycznych albo zastosował błędne przepisy. Uzasadnienie decyzji ma zatem znaczenie także dla procedury weryfikacji decyzji w toku instancyjnym.
O czym organ powinien pamiętać