Maciej Kiełbus, partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu
Konrad Różowicz, partner kierujący Działem Prawa Zamówień Publicznych Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu
► Czy osoby przybywające z Ukrainy należy ująć w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Odpowiedź na to pytanie musi być zróżnicowana w zależności od charakteru poszczególnych nieruchomości, na których przebywają osoby przybywające z Ukrainy oraz w zależności od rozwiązań przyjmowanych dotychczas przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku nieruchomości zamieszkanych odpowiedź na powyższe pytanie zależeć będzie w szczególności od przyjętej metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku tzw. metody powierzchniowej zmiana liczby osób przebywających na danej nieruchomości nie ma żadnego znaczenia dla złożonych uprzednio deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z kolei przy tzw. metodzie wodnej ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawsze odbywa się w oparciu o użycie wody o charakterze historycznym (za okres określonych w uchwale rady gminy). Stąd zwiększone zużycie wody związane z większą liczbą osób przebywających na danej nieruchomości dopiero za jakiś czas wpłynie na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy przy tym przypomnieć, że po ubiegłorocznej nowelizacji ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888, ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2151; dalej: u.c.p.g.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana na podstawie tzw. metody wodnej nie może wynosić więcej niż 7,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe (ok. 150 zł miesięcznie). Wpływ tego ogranicznika na sytuację poszczególnych właścicieli nieruchomości w dużej mierze zależeć będzie od sposobu implementacji nowych przepisów do uchwał gminnych, co ma charakter dość zróżnicowany w różnych częściach kraju.