Tak, ale będzie miał zastosowanie od przyszłej kadencji, czyli od 2023 r. Ponadto wskazane w pytaniu ograniczenia dotyczyć będą wykonywania przez włodarza także innych zajęć w takich spółkach, np. na podstawie umów cywilnoprawnych. Na czas sprawowania urzędu wójt (burmistrz, prezydent miasta) będzie musiał z nich zrezygnować, gdyż kontynuowanie ich wykonywania będzie się wiązać z utratą mandatu. Wszystkie opisane ograniczenia przewiduje ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2054; dalej: nowelizacja).
Uzasadnienie zmian