Zgodnie z tym wyrokiem osoby podlegające odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie mogą liczyć na utajnienie informacji o sobie. W ocenie sądu bowiem spełniają podstawową przesłankę uznania ich za osoby pełniące funkcje publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.) w postaci związku sprawowanej funkcji z dysponowaniem majątkiem publicznym.
Sprawie tej dał początek wniosek o udostępnienie kopii orzeczenia Międzyresortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej (dalej: MKO). Dokument ten został przekazany, ale po anonimizacji danych osobowych zarówno obwinionego (dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), jak i zeznających w jego sprawie świadków (również funkcyjnych pracowników NCBR).