• Będzie świadczenie wyrównawcze dla opiekunów
Od 1 stycznia matki, które otrzymują tzw. emeryturę wcześniejszą kobiet (EWK), będą mogły ubiegać się w ZUS o przyznanie świadczenia wyrównawczego. Zostanie ono wypłacone w kwocie stanowiącej różnicę między tym, ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne, a wysokością emerytury EWK. Szczegółowe zasady uzyskiwania tej formy wsparcia określa ustawa z 2 grudnia 2021 r. o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki. Na ostatniej prostej prac legislacyjnych Sejm odrzucił wszystkie poprawki, jakie do ustawy wprowadził Senat. Najważniejsza z nich dotyczyła poszerzenia grupy osób, które mogłyby wnioskować o świadczenie wyrównawcze, o rodziców pobierających również inne świadczenia emerytalno-rentowe, o ile spełnialiby przesłanki uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta.