Od 1 stycznia matki, które otrzymują tzw. emeryturę wcześniejszą kobiet (EWK), będą mogły ubiegać się w ZUS o przyznanie świadczenia wyrównawczego.

• Będzie świadczenie wyrównawcze dla opiekunów
Od 1 stycznia matki, które otrzymują tzw. emeryturę wcześniejszą kobiet (EWK), będą mogły ubiegać się w ZUS o przyznanie świadczenia wyrównawczego. Zostanie ono wypłacone w kwocie stanowiącej różnicę między tym, ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne, a wysokością emerytury EWK. Szczegółowe zasady uzyskiwania tej formy wsparcia określa ustawa z 2 grudnia 2021 r. o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki. Na ostatniej prostej prac legislacyjnych Sejm odrzucił wszystkie poprawki, jakie do ustawy wprowadził Senat. Najważniejsza z nich dotyczyła poszerzenia grupy osób, które mogłyby wnioskować o świadczenie wyrównawcze, o rodziców pobierających również inne świadczenia emerytalno-rentowe, o ile spełnialiby przesłanki uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta.
MT
• Strefy czystego transportu bez ograniczeń dla CNG
Sejm nie zgodził się na przyjęcie senackiej poprawki do nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, która przewidywała, że samochody napędzane gazem ziemnym będą zwolnione z zakazu wjazdu do strefy czystego transportu (SCT) tylko do 1 stycznia 2026 r. W myśl obowiązujących przepisów wyłączenie z zakazu wjazdu do SCT dotyczy tych pojazdów bezterminowo. Nowelizacja zakłada, że SCT będzie mogła utworzyć każda gmina. Po wejściu w życie ustawy Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma przygotować rozporządzenie, które określać będzie sposób oznakowania pojazdów. System oznakowania uwzględniać będzie klasę emisyjną EURO pojazdu i rok produkcji. Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent.
KN
• Świadczenia teleinformatyczne już za rogiem
Sejm odrzucił senackie poprawki zwiększające wydatki z budżetu na tzw. świadczenia teleinformatyczne, jednak przychylił się do przepisów doprecyzowujących zasady ich przyznania. Ustawa z 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa dotyczy sfinansowania ze środków pozostających w dyspozycji ministra cyfryzacji dodatku do wynagrodzenia do pracy bądź uposażenia dla wszystkich specjalistów zajmujących się tymi działaniami. Kwota świadczeń będzie oscylowała pomiędzy 2 tys. a 30 tys. zł brutto, w zależności od wykonywanych zadań. Przy czym przysługiwać ono będzie zarówno funkcjonariuszom służb mundurowych, jak i pracownikom organów administracji państwowej oraz podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.
DB
• Prace nad nowym urzędem będą kontynuowane
Jednym głosem udało się posłom Zjednoczonej Prawicy obronić projekt ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii (PIRD) przed odrzuceniem w pierwszym czytaniu. Taki wniosek złożyli posłowie opozycji, ale z uwagi na fakt, że kilkoro z nich nie brało udziału w głosowaniu, projekt nie został odrzucony i teraz zajmie się nim komisja polityki społecznej i rodziny. PIRD ma być urzędem odpowiedzialnym m.in. za diagnozowanie procesów demograficznych, proponowanie rozwiązań z zakresu polityki rodzinnej, promowanie rodziny oraz występowanie w obronie jej praw. To ostatnie zadanie nowej instytucji budzi największe kontrowersje, bo zakłada, że jej prezes będzie mógł wszczynać oraz uczestniczyć w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących spraw rodziców i dzieci na prawach prokuratora.
MT